יהדות

פרשת תצווה – המזבח נשאר טהור לעולם

לאחר שבפרשת תרומה, שקראנו בשבוע שעבר, ציוונו הקב"ה לעשות במשכן את מזבח הנחושת, שעליו הוקרבו הקרבנות, מצווה אותנו התורה בסיום פרשת תצווה לעשות מזבח נוסף,

יהדות

פרשת תרומה – ועשו לי משכן

המשכן בתוכנולאחר מעמד הר סיני ונתינת התורה, מצווה הקב"ה את בני ישראל להקים בעבורו את המשכן.המטרה בהקמת המשכן היא כשמו – לבנות בית שבו ישכון

יהדות

פרשת בא – אור לישראל גם בגלות

המכה התשיעית שניחתה על מצרים הייתה מכת חושך. כך התורה מתארת את המכה: "ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלושת ימים. לא ראו איש את

יהדות

פרשת וארא – להפוך את המים לדם

אחת הסיבות למרכזיותה של יציאת מצרים ביהדות היא, שבמימד הרוחני-נפשי של האדם, יציאת מצרים היא תהליך יום-יומי. 'מִצְרים' היא מלשון 'מֶצרים', הם המגבלות והמעצורים שקיימים בכל

יהדות

פרשת שמות – עבודת ה"לבנים" של היהודי

עבודת הפרך של בני-ישראל במצרים התחילה בעשיית לבנים. וכך נאמר בתורה: "וימררו את חייהם בעבודה קשה – בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה". המדרש מרחיב בתיאור

יהדות

פרשת ויחי – הכח לנצח את הגלות

כשהעלו בני יעקב את ארונו של אביהם לארץ-ישראל, כדי לקברו בחברון, מספרת התורה: "וישאו אותו בניו". אולם בפועל, רק עשרה מתוך שנים-עשר בניו נשאוהו, שכן

יהדות

פרשת ויגש

לאחר שיוסף הצדיק מתגלה אל אחיו, הוא מסביר להם, כי ירידתו למצרים הייתה בסופו של דבר יד ה', שמטרתה לעשותו למושל בכל ארץ מצרים. מיד

יהדות

פרשת מקץ

פרשתנו נפתחת בסיפור חלומותיו של פרעה מלך מצרים, על שבע הפרות הבריאות ושבע השיבולים המלאות, שבלעו את שבע הפרות הכחושות ושבע השיבולים השדופות. יוסף, שהוצא

יהדות

פרשת וישלח בבית – זה אחרת לגמרי

בתחילת פרשתנו מספרת התורה על יעקב אבינו המשגר מלאכים אל עשיו אחיו, כדי לפייסו. דברי הפיוס מתחילים במילים: "עם לבן גרתי". את המילה "גרתי" מפרש

יהדות

פרשת תולדות – סודה של הבאר

בפרשתנו אנו קוראים על שלוש הבארות שחפר יצחק אבינו. התורה מספרת על כך באריכות רבה, וגם מפרטת את שמותיהן של הבארות: 'עשק', 'שטנה' ו'רחובות'. הרמב"ן אומר,

יהדות

פרשת וירא – לפעמים הלחץ מועיל

אחת מפעולותיו העיקריות של אברהם אבינו הייתה הפצת האמונה בא-ל אחד שברא, יצר ומנהיג את העולם: "ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה' א-ל

יהדות

פרשת לך לך – להתרומם מעל המגבלות

הציווי הראשון, שנאמר ליהודי הראשון, הוא: "ויאמר ה' אל אברם לך-לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". בציווי זה יש דבר הדורש הסבר: