clock-g3e365f10d_1280

פרשת בא – נקודת זמן שרק הקב”ה יודע

כאשר משה הודיע לפרעה על מכת בכורות, אמר: “כה אמר ה’, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים”. מדוע במכה זו ניתנה הודעה מראש על השעה המדוייקת שבה היא תבוא?

ברוב המכות לא הודיע הקב”ה מראש את מועד המכה. במכות דבר וארבה נאמר שהמכה תבוא “מחר”, אך לא צוינה השעה. מכת ברד היא היחידה שבה נאמרה שעה מדוייקת – “כעת מחר” (“שרט לו שריטה בכותל – למחר כשתגיע חמה לכאן, ירד הברד”), אולם הודעה זו הייתה כדי לאפשר ל”הירא את דבר ה” להכניס את עבדיו ואת מקנהו למקומות מוגנים. אך מה תכלית ציון הזמן במכת בכורות?

רגע בלתי-ניתן למדידה

התשובה טמונה במילה “אני יוצא בתוך מצרים”. מטרת ציון הזמן לא נועדה להודיע את מועד המכה, אלא להבהיר מי עומד להנחית אותה. הקב”ה ביקש להודיע לפרעה כי הוא בכבודו ובעצמו יביא את המכה, הוא ולא מלאך, הוא ולא שליח.

בן-אדם אינו מסוגל לעשות פעולה בדיוק בחצות הלילה, כי אין בכוחו לזהות את הרגע המדויק. למעשה, הרגע הזה בלתי-ניתן להגדרה בכלים אנושיים, משום שהוא אינו ניתן למדידה. אם זה רגע שניתן למדידה, הרי הוא ניתן לחלוקה, וכבר אין לנו בדיוק ‘חצות’. את הנקודה המדוייקת של חצות הלילה יודע הקב”ה לבדו, וזו הייתה הכוונה בציון המועד – להבהיר לפרעה שמכת בכורות תבוא מהקב”ה בכבודו ובעצמו.

“שמא יטעו”

לאור הסבר זה מתעוררת שאלה, מדוע נאמר “כחצות” ולא “בחצות”? מבאר רש”י שבאמת הקב”ה אמר למשה “בחצות הלילה”, אולם משה חשש “שמא יטעו אצטגניני פרעה” ולא יחשבו נכון את שעת חצות, ויאמרו “משה בדאי הוא”. לכן שינה משה רבנו ואמר “כחצות”, כדי שלא יבואו לכלל טעות.

“יודע עתיו ורגעיו”

בכך רומז רש”י למאמרו של רבי שמעון בר יוחאי על הפסוק “ויכל אלוקים ביום השביעי”, שמעורר לכאורה קושיה – איך שבת הקב”ה ביום השביעי אם כילה את מלאכת הבריאה “ביום השביעי”. משיב רבי שמעון, ש”הקב”ה שיודע עתיו ורגעיו נכנס בו כחוט השערה”, וממילא הוא סיים את המלאכה בדיוק בנקודה שבה מתחיל היום השביעי.

זו גם המשמעות של “כחצות הלילה” במצרים – הקב”ה הביא את המכה בדיוק ב’חוט השערה’ של חצות הלילה, נקודת-זמן שרק הקב”ה לבדו יכול לכוון, והדבר הוכיח ש”אני יוצא בתוך מצרים”, שהוא בכבודו ובעצמו מכה את המצרים וגואל את בני-ישראל.

כן יגאל אותנו תיכף ומיד ממש.

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!