day-gaa8f1a67e_640

פרשת משפטים – גם ההווה תלוי בתורה

לאחר פרשת יתרו, שבה מסופר על מעמד הר-סיני ועל מתן-התורה מן השמים, באה פרשת משפטים ומפרטת שורה של דינים והלכות. בכמה מהן התורה מתארת מציאות מסויימת וקובעת את הדין. מדוע התורה נוקטת מציאות זו דווקא?

למשל, התורה קובעת את דינו של שור שנגח אדם למוות: “וכי ייגח שור את איש”. האם דין זה חל דווקא על שור? ואם חמור או סוס הרג אדם? אומרת המשנה במסכת בבא קמא שאותו דין חל על כל בעל-חיים שתקף אדם והרגו. למה אם כן בחרה התורה לדבר על שור? משיבה המשנה: “אלא שדיבר הכתוב בהווה”. כלומר, התורה נוקטת את הדוגמה השכיחה יותר באותו זמן.

דוגמה מן המציאות

בפסוק זה הייתה התורה אמורה לנקוט שם של בעל-חיים כלשהו, כדי להמחיש את הדין, אך אנו מוצאים שהתורה מתארת מציאות מסויימת גם כשאפשר היה לדבר בכללות, בלא לתאר מצב מסויים. כך אומרת התורה: “ובשר בשדה טריפה לא תאכלו”. אם מוצאים בשדה בהמה שנטרפה, אין לאכול ממנה.

שוב נשאלת כאן אותה שאלה: האם האיסור חל רק על בהמה שנטרפה בשדה? ואם נטרפה בבית? מפרש רש”י: “אף בבית כן, אלא שדיבר הכתוב בהווה, מקום שדרך בהמות ליטרף”. אלא שהשאלה הנשאלת היא, לשם-מה הייתה התורה צריכה לציין את מקום טריפתה של הבהמה, די היה שתאמר “ובשר טריפה לא תאכלו”. מכאן למדנו שגם כאשר הדוגמה המסויימת אינה נחוצה לעצם הדין, חל הכלל “דיבר הכתוב בהווה”, והתורה ממחישה את ההלכה על-ידי נקיטת דוגמה מן המציאות.

עשרה מאמרות

בדבר זה טמונה הוראה בעבודת ה’: הנטייה הטבעית היא לראות את יד ה’ רק באירועים ניסיים או בהתרחשויות יוצאות-דופן, ואילו באירועים שגרתיים וטבעיים אפשר לחשוב ש”עולם כמנהגו נוהג”, וכי הדברים מתנהלים כאילו במקרה.

מלמדת אותנו התורה, ש”דיבר הכתוב בהווה” – גם ה’הווה’, המציאות הטבעית והשגרתית, אינה מציאות עצמאית אלא היא תלויה ב”כתוב”, בעשרה המאמרות שבתורה, אשר מקיימים ומחיים את הבריאה בכל רגע ורגע.

אין הפרדה

דבר זה הוא מהחידושים שנתחוללו בבריאה לאחר מתן-התורה, ולכן מדגיש רש”י עניין זה בפרשת משפטים, שבאה מיד לאחר מתן-התורה. קודם מעמד הר-סיני היה נתק בין הקדושה האלוקית ובין המציאות הגשמית. האלוקים – מקומו בבית-הכנסת ואילו בחיי היום-יום הגשמיים שולטים חוקי הטבע. מעמד הר-סיני העניק כוח לחבר את המציאות הגשמית עם הקדושה.

מלמדת אותנו התורה, שהקב”ה מכוון כל פרט בעולם, אף את הדברים הפשוטים והיום-יומיים ביותר. כל דבר הוא בהשגחה פרטית, ולאדם ניתן הכוח לגלות את יד ההשגחה.

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!