brain-g0c614a15f_640

פרשת יתרו – לחבר את החכמה למעשה

מעמד הר-סיני היה אירוע יחיד מסוגו, ולא יהיה עוד אירוע כזה. מכאן, שכל ענייני התורה, ובכלל זה הגילויים המופלאים של סודות התורה שיהיו לעתיד לבוא, כבר ניתנו במעמד הר-סיני. אלא שיש עניינים שנתגלו מיד, יש עניינים שנתגלו במשך הדורות, ויש עניינים שיתגלו בזמן הגאולה.

על התורה אנו מוצאים הגדרה של ד’ אמות: “ד’ אמות של הלכה”. הרמב”ם מסביר שההלכה מבטאת את תכליתו של האדם – להגיע לשלמות של “חכמה ומעשה”. אם כן, עלינו להבין מדוע הדבר קשור דווקא לארבע אמות.

ארבע אמות של אדם

בכמה וכמה עניינים בתורה נקבע לכל אדם תחום של ‘ארבע אמות’. לומדים זאת מהפסוק “שבו איש תחתיו”, שהכוונה היא להישאר בתחום ארבע האמות, שהוא הנקרא “מקומו של אדם”.

הגמרא מסבירה כי אחד הטעמים לקביעה זו הוא, שגופו של אדם תופס שלוש אמות, ועוד אמה ניתנה לו כדי שיוכל להרים את ידיו מעל לראשו.

הכוח לעשות

הסבר העניין: העולם שברא הקב”ה הוא עולם שלם (“על מילוּאו נברא”), ובכל-זאת אומרים חז”ל שהפסוק “ברא אלוקים לעשות” מלמדנו, שתכלית הבריאה היא שהאדם יתקן את העולם ויוסיף לו שלמות.

ייעוד זה בא לידי ביטוי בקביעה שכל אדם יש לו ארבע אמות: שלוש אמות מציינות את שלמותו של האדם כפי שנברא על-ידי הקב”ה, והאמה הרביעית מייצגת את ‘ידיו’, שבהן הוא יכול לעשות, לתקן ולהוסיף שלמות. אך יש לשים לב ללשון חז”ל, שהידיים נועדו להגיע עד מעל הראש. משמעות הדבר היא, שעל-ידי מעשיו (‘ידיים’) יכול האדם לעלות לדרגה עליונה אף מדרגתו של הראש, שהוא הדרגה הגבוהה ביותר של האדם כפי שנברא על-ידי הקב”ה.

הסוד וההלכה

גם בתורה קיימות ארבע הדרגות הללו, הנחלקות לשתי קבוצות – שלוש ועוד אחת. שלוש הדרגות הראשונות הן הפשט, הרמז והדרש שבתורה, שהן בבחינת ה’גוף’ של התורה. תכליתו של האדם להגיע, על-ידי יגיעתו, ל’ארבע אמות’ – גם לחלק הרביעי, שהוא למעלה מה’גוף’ של התורה, הלוא הוא חלק הסוד, נשמת התורה.

אף-על-פי-כן נקראות כל ארבע הדרגות הללו “ארבע אמות של הלכה”. שכן ההוכחה שהאדם אכן הגיע לדרגה הרביעית, לסוד שבתורה, היא כאשר הדבר בא לידי ביטוי ב’הלכה’, בהתנהגותו המעשית. זה מה שאומר הרמב”ם, שתכליתו של האדם להגיע לשלמות של ‘חכמה ומעשה’ – זה החיבור בין הדרגה העליונה שבתורה, הסוד שבתורה, עם המעשה בפועל.

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!