יהדות

ראש השנה – הראש של השנה

א' בתשרי אינו רק היום הראשון של השנה לפי מנין השנים בלוח היהודי, אלא גם ה'ראש' שלה. מדוע נקבע א' בתשרי כיום הראשון של השנה,

יהדות

פרשת ניצבים – קרוב אליך

לקראת סיום דבריו של משה רבנו אל בני ישראל, הוא מסכם ואומר: "כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא רחוקה היא… כי קרוב אליך

יהדות

פרשת כי תבוא – הביכורים כמשל לחיים

פרשתנו נפתחת במצוות הביכורים. את הביכורים היו מביאים כשהם נתונים בכלי, כמו שכתוב: "ושמת בטנא… ולקח הכהן הטנא מידך". בדרך כלל הביאו את הביכורים בסלי נצרים,

יהדות

פרשת כי תצא – יהודים כפועלי ה'

בפרשתנו מופיעה המצווה לשלם לשכיר את שכרו בו ביום: "ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש". גם אנו, עם ישראל, מכונים בדברי חז"ל פועליו של הקב"ה. 'עבודתנו'

יהדות

פרשת שופטים – הניצוץ שבאילן

בפרשתנו כתוב הפסוק "כי האדם עץ השדה", ואומרים חז"ל: "מלמד שחייו של אדם אינן אלא מן האילן". מאמר זה דורש ביאור: הלוא האדם ניזון גם

יהדות

פרשת ראה – סימני כשרות בחי היום-יום

בפרשתנו דנה התורה בבהמות הטהורות ("אשר תאכלו") ובבהמות הטמאות ("אשר לא תאכלו") ומציינת את שני סימניה של בהמה טהורה: מעלה גרה ומפרסת פרסה. מהותה של

יהדות

פרשת ואתחנן – יש לנו מקלט

בפרשת השבוע מספרת התורה על ערי המקלט שקבע משה. ערי המקלט נועדו לקלוט את מי שהרג בן-אדם ולהגן עליו מפני 'גואל-הדם', עד זמן משפטו. הגמרא מתארת את

יהדות

פרשת פנחס – הקב"ה מודה לדברי הנשים

פרשתנו מספרת על בקשתן של בנות צלפחד לקבל נחלה בארץ ישראל, במקום אביהן שמת במדבר: "למה ייגרע שם אבינו… תנה לנו אחוזה". בעקבות דרישתן, הקריב משה

יהדות

פרשת בלק – להפוך את הרע לטוב

על יסוד הנאמר במשלי "שם רשעים ירקב", הורו חז"ל, שאל לו לאדם לקרוא לבנו שם של אדם רשע. זאת, כדי שלא להנציח שם של רשע.

יהדות

פרשת אמור – כוחו של דיבור חיובי

שמה של פרשתנו – אמור. מילה זו, בהקשרה הכתוב בתורה, אמורה על הכוהנים – "אמור אל הכוהנים", אולם מנהג ישראל לקרוא לפרשה אמור, בלי ההמשך

יהדות

פרשת אחרי מות קדושים – לתת פרנסה לקב"ה

כאשר נוטעים אילן, עוברים פירותיו שלושה שלבים: בשלוש השנים הראשונות אסורים הפירות לחלוטין, איסור 'ערלה'. פירות השנה הרביעית הם "קודש הילולים לה" וחייבים לאוכלם דווקא

יהדות

פרשת שמיני – יסוד הכל קבלת עול

פרשת שמיני מתחילה בתיאור הדברים שנעשו ביום השמיני למילואים. לאחר שבעת הימים הקודמים, שבהם הקימו ופירקו את המשכן בכל יום, הקימו אותו סופית ביום השמיני,

יהדות

פסח – ארבע כוסות מדוע?

שתית ארבע כוסות יין בליל הסדר, היא מצוה מדברי חכמים. גם נשים חייבות במצוה זו. שכן גם הן היו באותו הנס של יציאת מצרים. מדוע

יהדות

פרשת צו – לחבר את הפנים עם החוץ

עבודת המשכן והמקדש התחלקה לעבודות שנעשו 'בפנים', בתוך ההיכל, ועבודות שנעשו 'בחוץ', בעזרה. המנורה מייצגת את העבודות שנעשו בפנים – היא הודלקה בתוך ההיכל פנימה.