singing-bowl-g665ef705a_1280

פרשת כי תשא – המראות שנתקדשו

פרשת-השבוע מצווה על עשיית כיור הנחושת, שבמימיו היו הכוהנים רוחצים את ידיהם ואת רגליהם לפני כניסתם למשכן. הכיור נעשה מה”מראות הצובאות”, מראות הנחושת ששימשו את הנשים בעת התקשטותן – ואותן נידבו למשכן.

מספר על כך המדרש: “היה מואס משה בהן (במראות), מפני שעשויים ליצר הרע. אמר לו הקב”ה: קבל, כי אלו חביבין עליי מן הכול – שעל ידיהם העמידו הנשים צבאות רבות (ילדים רבים) במצרים”.

קדושה בחומר

הכיור, אף-על-פי שהוא “חלק בבניין הבית”, נבדל מכלי-המשכן האחרים. הוא עמד מחוץ למשכן, וגם הציווי עליו נאמר בנפרד מהכלים האחרים. תרומת ה’מראות’ (בעבור הכיור) אף אינה נמנית בתוך נדבות המשכן שבפרשת פקודי. על-אף זאת הייתה בו מעלה מיוחדת, ולכן התחבב על ה’ “מן הכול”.

מהי באמת מעלתו הגדולה של הכיור? הדבר יובן לאור ייעודו הפנימי של המשכן. על-ידי הקמת המשכן התחדש דבר נפלא – “ושכנתי בתוכם”: הקדושה העליונה שורה בתוך עולם החומר. בני-ישראל לקחו חומרים גשמיים – זהב, כסף, נחושת – ועשו מהם משכן לקב”ה. בכך באה לידי ביטוי תכלית הבריאה: “לעשות לו יתברך דירה בתחתונים” – שהקב”ה ישכון ויתגלה בעולם התחתון והנחות.

משה רצה יותר

מבחינה זו היה לכיור יתרון מיוחד. הוא, יותר מכל דבר אחר, סימל את הדרך שבה יורדת הקדושה העליונה ומתלבשת גם ברבדים התחתונים ביותר של המציאות – עד ה”מראות הצובאות”, ש”עשויות ליצר-הרע”. על-ידי עשיית הכיור נתקדש גם הדבר הנחות הזה, ודרכו האיר האור האלוקי.

אם-כן, למה מאס משה ב”מראות הצובאות”? משום שמשה רבנו עמד בדרגה רוחנית גבוהה ביותר, עד שלגביו גם החומרים הגשמיים הרגילים כבר היו נחותים דיים כדי שיושלם הייעוד של “דירה בתחתונים”. הוא רצה להעלות למדרגה זו את עם-ישראל כולו, ולכן הפריעו לו ה”מראות הצובאות”, שבמושגיו היו נחותות מדי.

לא להירתע

אולם הקב”ה השיבו, שבמשכן חייב להיות גם הדבר הירוד ביותר, ש”עשוי ליצר-הרע”. ואדרבה: דווקא כאשר מביאים את הקדושה עד לדיוטה התחתונה ביותר, ועושים ממנה “דירה לו יתברך” – דבר זה חביב על הקב”ה “מן הכול”.

זה מה שמלמדנו הכיור: לא להירתע מפיתויי היצר-הרע, וגם לא להתייאש בגין דברים ירודים שקרו בעבר. להפך, כשם שעל-ידי הכיור “רחצו את ידיהם ורגליהם” – כך גם אנו, על-ידי ש’נרחץ’ מעלינו את כל הדברים הבלתי-רצויים, עד שגם הם עצמם יתהפכו לקדושה – הרי זה חביב לפני ה’ עוד יותר מהעבודה שבתוך אוהל-מועד.

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!