hands-g55a48f3ba_1280

פרשת ויקהל – השבת ומלאכת המשכן

אחרי שקראנו בשבועות הקודמים את הציוויים על הקמת המשכן, אנו עומדים לקרוא השבוע כיצד בנוהו למעשה. אולם בתחילת הפרשה מופיע עניין שונה לחלוטין – משה מקהיל את כל ישראל ומצווה אותם על שמירת השבת: “ששת ימים תיעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לה’, כל העושה בו מלאכה…”

מהעובדה שעניין השבת הוכנס אל תוך תיאור מלאכות המשכן לומדת הגמרא, שבכך חפץ הקב”ה ללמדנו את פירוט המלאכות האסורות בשבת. המלאכות שנאסרו בשבת הן אותן מלאכות שנדרשו לצורך עשיית המשכן. אלה ל”ט אבות-המלאכה – שלושים ותשע המלאכות הראשיות – האסורות בשבת.

יש קשר

ידוע, שבתורה אין שום דבר מקרי. העובדה, שהתורה בחרה ללמדנו את המלאכות האסורות בשבת דווקא ממלאכות המשכן, מעידה על קשר מהותי-פנימי בין הדברים.

הקשר כפול: מלאכות המשכן הן ה’אבות’ – השורש והמקור – של המלאכות היום-יומיות בחיינו. הלוא כל דבר בעולם נובע ממקור רוחני. וכך, כל מלאכות החול, כל העבודות הגשמיות הפשוטות, נובעות, במקורן, מהמלאכות המקודשות של עשיית המשכן.

חובה לעבוד

כשם שהמשכן הוא המקור למלאכות הגשמיות, כך המשכן הוא גם תכלית כל המלאכה: אף-על-פי שמדובר במלאכות יום-יומיות פשוטות – ייעודן ותכליתן הוא לעשות משכן לה’ ולהשכין את הקדושה האלוקית בעולם הזה.

דבר זה בא אף הוא לידי ביטוי בעניין השבת. התורה אומרת: “ששת ימים תעבוד”. אומרים חז”ל, שזו מצוות-עשה. כלומר, העבודה והמלאכה אינן רשות, אלא חובה: חובה על האדם לעמול ולעבוד, ככתוב: “אדם לעמל יולד”. לכן ממעטים בתפילות ובקריאה בתורה בימים שבהם מותר לעשות מלאכה, כדי שלא לפגוע ביכולת לפעול ולעבוד. וזאת, משום שעל-ידי העשייה והמלאכה עושה האדם את העולם כולו ‘משכן’ לקב”ה, וזו תכלית החיים עלי-אדמות.

לממש את הפוטנציאל

כיצד עושים משכן לה’ על-ידי מלאכות יום-יומיות שגרתיות? אומרת התורה: “בכל דרכיך דעהו”. כלומר, בכל פעולותיך ומעשיך, אף בפעולות היום-יומיות ביותר, עליך לדעת את ה’. גם פעולות פשוטות כאכילה, כשינה, כפרנסה וכו’ צריך האדם לעשות כחלק מעבודתו את קונו, ובכך הוא עושה לו משכן בעולם הזה.

ההבדל בין המשכן לעולם כולו הוא בכך, שהמשכן היה בפועל ובגלוי משכן לקב”ה, ואילו העולם אין בו אלא הכוח והיכולת להיות משכן ומקדש לה’. תפקידו של האדם להביא יכולת זו לידי מימוש, ולכן עליו לנצל כל רגע פנוי לעשייה ולמלאכה, בבחינת “בכל דרכיך דעהו”.

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!