darling-g5b378ff1b_128000

פרשת פנחס – לכל יהודי נחלה משלו

אחד הדברים שהתורה מחדשת בפרשת ‘פינחס’ הוא סדר הנחלה שינחלו בני-ישראל בבואם לארץ-ישראל. אומרת התורה: “אך בגורל ייחלק את הארץ”. הגמרא מסבירה, שלא היה זה גורל אקראי ושרירותי, אלא הוא נעשה על-פי ה’אורים והתומים’. כלומר, חלוקת הארץ נעשתה על-פי הכוונה אלוקית מלמעלה.

חלק רוחני

חלוקת הארץ מסמלת את החלק הרוחני שניתן לאדם, שבו עליו למלא את עבודתו ואת שליחותו בעולם. כשם שכל שבט קיבל נחלה בארץ-ישראל, שאותה היה עליו לעבד ולהפריח, כך יש לכל נפש מישראל חלק רוחני מיוחד, שבו צריכה להתרכז עבודתה הרוחנית ותפקידה בעולם.

לכאורה צריך היה להיות, שכל אדם יתבונן סביבו ויחפש את התחומים שמעניינים אותו ביותר ושמושכים את ליבו, ובהם יבחר כדי לעבוד באמצעותם את ה’. אבל התורה מדגישה לנו, שהחלק והנחלה אינם נבחרים על-פי השכל וההיגיון אלא דווקא בגורל, שהוא על-שכלי ומכוון מלמעלה.

הקשיים מוכיחים

מבואר על כך, שאכן יש לכל נפש מישראל דברים שקשורים אליה במיוחד, לא מכוח בחירתה ורצונה, אלא כקביעה מלמעלה. בגמרא אנו מוצאים, שתנאים ואמוראים רבים היו נזהרים במיוחד (“זהיר טפי”) במצווה מסויימת. ודאי וודאי שהם הקפידו לקיים את כל המצוות, על כל פרטיהן ודקדוקיהן, אך מצווה מסויימת נזהרו במיוחד לקיים בהידור ובתכלית השלימות. זאת, משום שמצווה זו קשורה במיוחד לשורש נשמתם, והיא כעין שער וצינור לכל המצוות האחרות.

אך אם מצווה מיוחדת זו, או תחום מיוחד זה, אינם נקבעים על-פי השכל, הרצון והבחירה, אלא כגזירה מלמעלה – איך יידע האדם מהו התחום השייך במיוחד לשורש נשמתו, ושבו עליו להקפיד במיוחד?

מוסבר על כך, כי האדם יכול לאתר את התחום האישי שלו, על-ידי שיזהה את הדבר הקשה לו ביותר ושבפניו עומדים המכשולים הקשים ביותר. דבר זה, יש להניח, הוא ‘נחלתו’ המיוחדת, ולכן מנסה הצד שכנגד להפריע בו במיוחד. עצם העובדה שבעניין זה הוא נתקל בהפרעות קשות יותר, יש בו משום הוכחה כי עניין חשוב יותר מבחינתו.

לא לנטוש

ההפרעות יכולות להיות מסוגים שונים – הפרעות חיצוניות או אף פנימיות. יש אנשים שאינם מרגישים משיכה לדברי-מצווה מסויימים או ללימוד חלקים מסויימים בתורה, והם נוטים לזנוח אותם ולפנות לעניינים אחרים.

עליהם לדעת, כי ייתכן מאוד שדווקא בעניינים אלה טמון החלק הרוחני השייך אליהם במיוחד. אל להם להתפתות ולזנוח עניינים אלה, אלא הם נקראים להתגבר על הקשיים ולעסוק בהם, שכן יש להניח שדווקא באמצעותם יזכו להצלחה בכל העניינים האחרים.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר “שלחן שבת”, מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך ב)

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!