money-

פרשת ראה – לשמוט את החובות

כלל גדול קבעו הקדמונים: התורה מדברת בעליונים ורומזת בתחתונים. כל דבר בתורה מכוון למעשה לעניינים רוחניים-עליונים, ומזה הדברים משתלשלים גם למשמעותם הפשוטה, כפי שהם נתפסים בעולמנו הגשמי.

בפרשתנו מפורטים דיני שמיטת הכספים. כידוע, שנת השמיטה משמטת – מוחקת את כל החובות. המועד של ‘שמיטת הכספים’ הוא בסוף השנה – ברגע האחרון של השנה. לכן גם אם לווה אדם כסף בשנת השמיטה עצמה, נמחק החוב בהגיע סוף השנה. אולם “המוסר שטרותיו לבית-דין – אינו משמט”. כל עוד הלווה עומד מול המלווה עצמו, החוב נמחק, אולם ברגע שהמלווה העביר את חובותיו לבית-הדין, אין השמיטה מוחקת אותו.

הלוואה ופירעונה

גם בעבודת ה’ קיים המושג של ‘חוב’ ו’הלוואה’. המשנה אומרת: “החנות פתוחה והחנווני מקיף, והפנקס פתוח והיד כותבת, וכל הרוצה ללוות – יבוא וילווה”. הקב”ה נותן בהלוואה לעם-ישראל כוחות וברכות לילדים, לחיים, לבריאות ולפרנסה בהרחבה. שפע זה ניתן בהלוואה, ועלינו לשלמה.

כיצד נעשה התשלום? הפירעון הוא בכל סוג של שפע לפי עניינו: כשהקב”ה נותן לנו בנים – עלינו לחנכם כרצון ה’, בדרך התורה והמצוות. כשהוא נותן לנו חיים ארוכים ובריאים – יש לזכור למלא כל יום בתוכן המתאים על-פי השולחן ערוך. וכאשר הקב”ה מעניק לנו פרנסה בהרחבה – יש לתת מעשר או חומש לצדקה.

לא להתייאש

אך הקב”ה יודע עם מי יש לו עסק, והוא יודע שאנחנו נלווה ונלווה ולא תמיד נוכל לפרוע, על-כן נתן לנו את שנת השמיטה, שהיא משמטת את כל ה’חובות’. בשנת השמיטה אנו מתעלים מהארציות והחומריות ודבקים בקב”ה, ועל-ידי כך כל ה’חובות’ נמחקים.

כשאדם עושה חשבון-נפש על מצבו הרוחני, הוא עלול חלילה להתייאש. לא דיי שבשנת השמיטה לא התעלה למדרגה הרוחנית הנאותה, אלא אף בשנה זו עצמה הוסיף ‘ללוות’ והגדיל את ‘חובותיו’. הקב”ה מעודדו ומודיעו, שהשביעית משמטת בסופה, וברגע אחד של תשובה יכול הוא למחוק את כל ‘חובותיו’.

לפנים משורת הדין

אך כאן יש למנוע שהחובות יימסרו לבית-דין, שאז אין השמיטה משמטת. עלינו להוציא את ‘חובותינו’ מטיפולו של בית-דין-של-מעלה, ולהעבירם אל היחיד, לקב”ה בעצמו, יחידו של עולם.

כיצד עושים זאת? – על-ידי שאנו נוהגים לפנים משורת הדין. בצדקה – לתת לפנים משורת הדין, יותר ממעשר או חומש. בתפילה – להתפלל לא רק על צרכינו הגשמיים, אלא שנוכל למלא את רצון ה’ בשליחות נשמתנו בעולם. בתורה – ללמוד לא לשם כבוד או חכמה אלא כדי למלא את רצון ה’. כך נזכה לשפע האלוקי בהרחבה, עד הגאולה האמיתית והשלמה תיכף ומיד ממש.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך גליון שיחת השבוע, מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך ב)

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!