target-g4934fe21d_1280

פרשת ויצא – שלימות אישית בעדיפות שניה

כידוע, קיימו האבות את כל מצוות התורה עוד קודם שניתנה. יעקב אף העיד על עצמו: “עם לבן גרתי ותרי”ג מצוות שמרתי” (כפירוש רש”י). אז איך יעקב נשא שתי אחיות?! דבר שהוא איסור מפורש בתורה: “ואשה אל אחותה לא תיקח”!

הידורים מול ציווי

שמירת מצוות התורה על-ידי האבות הייתה רק תוספת הידור וחומרה, שהרי לא נצטוו עליהן. המצוות שהיו חייבים ממש לקיים, היו רק שבע מצוות בני-נח + הסייגים שקיבלו האומות עליהן. לכן, אם אירע שמצווה מהתורה (שלא נצטוו עליה) הפריעה לקיום מצווה של בני-נח, אסור היה להם לפגוע במצווה שחייבים לקיימה רק בשל רצונם להדר ולקיים גם מצוות שלא נצטוו עליהן.

אחד הדברים שכל האומות קיבלו עליהן, הוא: להיזהר מלרמות את הזולת. דבר זה קיבל תוקף של מצוות בני-נח, עד שהרמאי נענש על רמאותו. אנו רואים זאת ביעקב, שטען כלפי לבן: “למה רימיתני!”, עד שלבן הארמי (הרמאי) נאלץ להתנצל על כך.

איסור זה, על הונאה ורמייה, הוא שחייב את יעקב לשאת שתי אחיות.

איסור רמייה

יעקב הבטיח לרחל שיישאנה לאישה. הוא אף נתן לה סימנים מיוחדים על כך. והנה נוכח יעקב כי לבן רימהו והוא נשא את לאה במקום את רחל.

הדבר העמיד אותו בפני דילמה מוסרית: אם לא היה ממלא את הבטחתו לרחל ולא היה נושא אותה אחרי שנשא את לאה (בגלל איסור נשיאת שתי אחיות), היה עובר על איסור רמייה ואף מסב לה צער וסבל נורא (נוסף על החשש שהייתה עלולה ליפול בגורלו של עשיו).

אם-כן, מצד אחד עמד לפניו איסור שהיה חייב בו (איסור רמייה), ומצד שני עמד הידור מצווה (שרצה לשמור על איסור התורה שלא לשאת שתי אחיות). מובן, שהידור-מצווה לא היה בכוחו לדחות את האיסור הגמור של רמייה, ולכן היה יעקב חייב לוותר על ההידור שלו ולשאת את רחל אף-על-פי שכבר נשא את לאה.

לוותר למען החסד

התנהגותו זו של יעקב יש בה גם לקח נצחי לבניו: אסור שהידורי-מצווה של אדם יבואו על חשבון הזולת. קיום המצוות בהידור הוא דבר גדול ביותר, אבל צריך להבטיח שזה לא יהיה במחיר פגיעה בזולת. לעיתים מוטב לוותר על שלמות אישית, ובלבד שלא לצער מישהו אחר.

כשיש בסביבה יהודי שאינו יודע יסודות בסיסיים ביהדות, אין אדם רשאי לומר שהוא עסוק בשלמותו האישית, בהתעלות בתורה ובעבודת-ה’. עליו לשאול, במה הוא טוב מהזולת, שהוא בונה את עצמו עם כל ההידורים, בשעה שלזולת חסרים דברים בסיסיים. כדאי אפילו לוותר על השלמות האישית כדי לעשות צדקה וחסד עם הזולת.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך ה)

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!