macro-gaa303c6cd_1280

פרשת וישב – תיקונו של עשיו

לאחר שבסוף הפרשה הקודמת מונה התורה בקיצור את ‘אלופי עשיו’ שחיו במשך הדורות עד ימיו של שאול המלך, היא פונה לספר בפרוטרוט את קורותיו של יעקב ובניו: “וישב יעקב”.

חז”ל מסבירים את העובדה הזאת על-ידי משל למלך שהייתה לו מרגלית מושלכת בעפר בין אבנים: “הוצרך המלך לפשפש בעפר ובצרורות האבנים… כשהגיע המלך למרגלית, הניח את העפר ואת הצרורות ונתעסק במרגלית”.

כלומר, מלכי עשיו נמשלים לעפר ולצרורות אבנים ולכן נמנו בקיצור נמרץ, ואילו יעקב ובניו נמשלים למרגלית, ולכן התורה מאריכה בהם. כך נהגה התורה גם קודם לכן – היא מנתה בקיצור את עשרת הדורות מאדם עד נח, והאריכה בנח. וכן מנתה בקיצור את הדורות מנח עד אברהם וכשהגיעה לאברהם האריכה בסיפור חייו.

עפר וצרורות

אלא שהסבר זה אינו עונה על השאלה הבסיסית, לשם מה בכלל מספרת לנו התורה מי היו ‘אלופי אדום’? מובן הצורך לפרט את הדורות שמאדם ועד נח ואת הדורות מנח ועד אברהם, שכן דורות אלה מוליכים לתקופתם של הצדיקים. אולם בעניין יעקב ועשיו כבר הגיעה התורה לתקופתו של יעקב, ומנייתם של מלכי אדום אינה תורמת לכאורה דבר להבנת קורותיו של יעקב.

כמו-כן יש להבין מדוע חז”ל משתמשים בשני ביטויים – “עפר וצרורות אבנים” – כדי לבטא את מהותם של אלופי עשיו.

זיכוך העולם

כאן אנו מגיעים לתכלית עבודתם של יעקב ובניו: הם נדרשים להגיע לא רק לשלמותם העצמית, אלא גם לזכך את העולם ולגלות את הטוב הטמון בו. עליהם לברר ולתקן גם את ‘אלופי עשיו’. דבר זה יתקיים בבוא הגאולה, שעליה נאמר: “ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו”.

לכן התורה מונה את מלכי עשיו עד ימות שאול המלך, שהיה משיח ה’, והיה ראוי, אילו זכינו, להביא את הגאולה השלמה ולגרום לתיקונו של עשיו.

טוב ורע בעשיו

דבר זה מרומז ב’עפר וצרורות’. עפר אינו אלא כיסוי דק שמסתיר את ה’מרגלית’, אך יכולה להיות בו מעלה, כמעלת הקליפה שמגינה על הפרי. לעומתו, ‘צרורות’ – אבנים – אינם תורמים דבר ורק עלולים לגרום נזק.

אלה שני הצדדים הקיימים בעשיו: יש בו חלק טוב, בדומה לעפר, והוא עתיד להזדכך ולהיטהר בעת הגאולה. ויש בו חלק רע, שאותו אי-אפשר לתקן, אלא יש להאבידו כליל, ועליו נאמר: “והיה בית יעקב אש… ובית עשיו לקש – ואכלום ולא יהיה שריד”.

עם ישראל נדרש לפעול את הבירור הזה בעשיו ובאומות-העולם, להפריד את הטוב מן הרע ולהעלותו לקדושה, ואת הרע הגמור שיישאר, יאביד הקב”ה, כמו שנאמר: “את רוח הטומאה אעביר מן הארץ”, בגאולה האמתית והשלמה.

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!