mining-excavator-g3da537a9a_1280

פרשת וירא – להוסיף לחפור

שני האבות, אברהם ויצחק, פעלו בדרך שונה זה מזה. מבחינות מסויימות דרכיהם אף היו מנוגדות זו לזו. שניהם היו מסורים לקב”ה בלב ונפש והפיצו את קדושתו בכל מקום, אך כל אחד ואחד מהם עשה זאת בדרך שונה.

אברהם עבר ממקום למקום, הן בארץ כנען והן בחוץ לארץ, ופרסם את שם ה’ בעולם. וכך מפרשת הגמרא את הפסוק “ויקרא שם בשם ה’ א-ל עולם” – “הקריא אברהם אבינו לשמו של הקב”ה בפה כל עובר ושב”. זאת עשה על ידי הכנסת האורחים המופלאה שלו ובאמצעים נוספים, כמסופר בתורה. הדבר השתלב יפה עם מהותו של אברהם, איש החסד, שעניינו – לתת ולהעניק לזולת.

להגיע לבד

שונה הייתה דרכו ופעולתו של יצחק: הוא מעולם לא יצא מארץ ישראל. מידתו הייתה גבורה, שמשמעותה – לעלות ולהתעלות מלמטה למעלה (לעומת מידת החסד, שעניינה נתינה והשפעה מלמעלה למטה). הדבר השתקף גם בעיסוקו בחפירת בארות: יצחק גילה את המים החיים הטמונים במעמקי האדמה, והעלה אותם למעלה. הוא לא הזרים לבאר, מים ממקור אחר, אלא סילק את העפר הטיט והאבנים, וגילה שמקום שומם זה מכיל בתוכו עצמו מים חיים.

לעומת אברהם, שהביא את הקדושה אל העולם, עסק יצחק בעיקר בגילוי הקדושה הקיימת בעולם עצמו. הוא לימד את האנשים להגיע בעצמם, מתוך מחשבתם והתבוננותם שלהם, אל האמת האלוקית.

ללמד את הזולת

במעשיהם משמשים האבות דוגמה חיה לכל אחד ואחד מאיתנו. מאברהם עלינו ללמוד כיצד להביא אל העולם הגשמי את הקדושה ואת אור התורה והמצוות. אם פוגשים יהודי שעדיין אינו יודע על אור התורה ומצוותיה – צריך להתמסר אליו, ללמדו ולגלות לו את האמת האלוקית.

אך בכך לא די. יש ללמוד מיצחק את מלאכת ‘חפירת הבארות’ – לחשוף את הטוב הטמון בפנימיותו של כל יהודי. אי-אפשר להסתפק בכך שמלמדים את הזולת, צריך גם לדעת לגלות בתוכו ובנשמתו את האמונה ואת ניצוץ הקדושה שקיימים בו מכבר.

לא להתייאש

יצחק מלמד אותנו איך להתייחס לאותם יהודים שכלפי חוץ אין רואים בהם אלא “עפר, טיט ואבנים”. מתברר, שאין זו אלא הסוואה בלבד. בתוך-תוכם מפכים מעיינות מים חיים של טוב, של אמונה ושל אהבה ליהדות. צריך רק להסיר את ה’טיט’ החיצוני ולגלות את המעיין – את הנשמה הטהורה שבקרבם.

יבוא אדם ויאמר: כבר ‘חפרתי’ פעם ופעמיים, ולא מצאתי דבר; לא הצלחתי לגלות שום זיק יהודי! הבה נפנה שוב לסיפורו של יצחק: הוא חפר ולא התייאש גם כשהפלשתים סתמו את בארותיו פעם ופעמיים. אף לנו אסור להתייאש משום יהודי. צריך להוסיף ‘לחפור’ ולחפש בו את הניצוץ, ובסופו של דבר, מובטח לנו שנגיע ל”רחובות”, ל”הרחיב ה’ לנו”!

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!