crown-gf0ce6f4f9_1280

פרשת ויחי – סימנים של מלך

כשיעקב מברך את בניו לפני מותו, הוא מוכיח את ראובן בכורו על חטאו ונוטל ממנו את הכהונה ואת המלכות. את המלוכה הוא מעביר ליהודה, ומסביר זאת באומרו: “מטֶרֶף בני עלית”.

מפרש רש”י, שהכוונה לשתי פעולותיו הטובות של יהודה: א) העצה שיעץ למכור את יוסף, שבכך מנע את הריגתו. ב) ההודאה ברבים על חטאו במעשה תמר, שבכך הציל אותה משריפה.

מה ההבדל

דבר זה מעורר תמיהה: הלוא אותן מעלות ממש, ואף יותר מהן, היו בראובן. בנוגע ליוסף אמר ראובן: “לא נכנו נפש”, ובעוד יהודה מכר את יוסף תמורת בצע כסף, חפץ ראובן לשחררו לחלוטין – “למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו”!

גם בתשובתו על חטאו נעלה ראובן מיהודה: יהודה נאלץ להודות בחטאו, כי לולא כן היה גורם להריגת תמר. לעומתו, ראובן, אף שבעצם לא נחשב חטאו לחטא ממשי, כי “תבע עלבון אמו” ולכן בִלבל יצועי אביו, בכל-זאת שב בתשובה כה עמוקה וכה ארוכה, עד שתשע שנים אחר-כך, בעת מכירת יוסף, עדיין “עסוק היה בשקו ובתעניתו”!

התעלות אישית

מראובן נשללו המלוכה והכהונה, אך לא הבכורה, ובכך טמון ביאור העניין. יש הבדל מהותי בין המלוכה והכהונה לבין הבכורה: המלוכה והכהונה מתבטאות בעיקר בהתמסרות לאחרים. מלך – מנהל את ענייני המדינה. כוהן – מברך את העם ומלמדו תורה. לעומתן, בכורה היא מעלה אישית של האדם עצמו.

ראובן, כבכור, הוא שלם בתכלית. הוא מנסה לפעול להצלת יוסף. הוא שב בתשובה גמורה על חטאו במשך שנים ארוכות. מבחינתו האישית – עבודתו שלימה. אבל בכל הקשור לזולת, בפועל לא הועיל לזולת. את יוסף לא הציל, ואדרבה, הוא גרם לו להיות מושלך לבור מלא נחשים ועקרבים. תשובתו הייתה עניין שבינו לבין קונו, בלי קשר אל הזולת (כלומר – שתי המעלות שמנינו אודותיו לעיל ביחס ליהודה – לא באמת הועילו דבר).

לדאוג לזולת

לעומתו, יהודה, אף שעבודת התשובה העצמית שלו לא הייתה כה עמוקה, הרי בפועל גרם להצלת הזולת: הוא שהציל את יוסף מן הבור ואת תמר מדין השריפה. התייצבותו במסירות-נפש למען הזולת, הוכיחה שדווקא הוא ראוי למלוכה, שעניינה דאגה לזולת. לכן ניטלה המלוכה מראובן וניתנה ליהודה.

בדבר זה טמון לקח נצחי: אסור ליהודי להתרכז בשלימות עצמית בלבד. ההתעלמות מן הזולת עלולה לגרום ל’מכירתו’ ולשורש כל הגלויות. יהודי חייב לעסוק באהבת-ישראל, ש”זהו כל התורה כולה”. ואז, אף אם הוא עצמו אינו עומד במדרגה כה נעלית, הרי בזכות עזרתו לאחרים, הוא קשור עם כל התורה כולה ומחיש את ביאת המשיח והגאולה האמיתית והשלמה.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר “שלחן שבת”, מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך טו)

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!