aurora-1197753_1280

פרשת ויקהל-פקודי – כשיורד החושך יוצאים למסע

השבת אנו מסיימים את קריאת ספר שמות, המכונה ‘ספר הגאולה’, שבו מתוארת יציאת עם-ישראל ממצרים. הספר מסתיים בתיאור הקמת המשכן, ובגילוי השכינה שהיה בו. בסיום הדברים אומרת התורה: “ובהיעלות הענן מעל המשכן, יסעו בני ישראל בכל מסעיהם”.

נשאלת כאן שאלה כפולה:

א) מה שייך עניין מסעי בני ישראל להקמת המשכן? זה שייך, לכאורה, לסדרי המסעות של בני ישראל…

ב) מהדברים משתמע, שהנסיעה וההתקרבות לארץ ישראל קשורה דווקא בהסתלקות השכינה – דווקא “בהיעלות הענן” אז “יסעו בני ישראל”. זאת למה?

“דירה בתחתונים”

התשובה לשתי השאלות הללו היא אחת: התכלית של הכול, הן של המשכן והן של הבריאה כולה, מקופלת בכך שבני ישראל ‘נוסעים’ דווקא “בהיעלות הענן”. אין זה חידוש לעשות את רצון ה’ בשעה ששכינתו נמצאת בגלוי למטה. התכלית היא להגיע אל הקדושה גם כאשר זו מוסתרת וחבויה, כאשר כלפי חוץ נראה שענן ה’ נתעלה ואינו נמצא כאן.

המדרשאומר: “נתאווה הקב”ה להיות לו דירה בתחתונים”. וכי יש לפניו תחתונים ועליונים? אלא “תחתונים” – הכוונה היא למצב שאין הקדושה מאירה בגלוי, דבר שמביא עמו נחיתות רוחנית גדולה.

וזו כוונת הבריאה: שמקום ‘תחתון’ זה, שאין בו גילוי שכינה, יהיה ‘דירה’ לקב”ה – שאף שהקדושה אינה מתגלית כאן מצד עצמה, ישכינו אותה בני-ישראל על ידי התורה והמצוות.

כשהענן עולה

לאור זאת מובן, שכאשר ענן-ה’ נמצא למטה והכול רואים את גילוי השכינה, אין העולם הזה יכול להיחשב ‘תחתון’, וממילא לא יכולה להתגשם כוונת הבריאה. רק כאשר ענן-ה’ עולה למעלה ואורו אינו מאיר כאן בגלוי – אז מתחילים ה’מסעות’ של בני ישראל, בדרכם להגשמת רצון ה’.

כל ייעודו של המשכן, הוא להעניק לעם ישראל את הכוח להביא את הקדושה אל תוך העולם, דווקא “בהיעלות הענן”. לכן מסתיים סיפור הקמת המשכן בפסוק המדבר על “היעלות הענן”, שכן זוהי כל תכליתו של משכן ה’.

לא להירתע

יש בכך גם הנחיה נצחית: בזמן הזה, כאשר עם ישראל שרוי בגלות – כשחשכה רוחנית שוררת בעולם – זה הזמן שבו צריך להשתדל ביותר לעסוק בתורה ובמצוות. אסור לנו להירתע מחושך הגלות. אדרבה, עלינו להבין שזו התכלית והמטרה – להאיר באור התורה דווקא את החושך.

כשם שסילוק השכינה מהמשכן היווה את האות להתקדם במסע – כך גם הגלות והחשכה הרוחנית, הן המעודדות אותנו להתמסר למילוי השליחות האלוקית, ו’לנסוע’ לעבר הגאולה השלמה.

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!