castelmezzano-1979546_1280

פרשת ואתחנן – יש לנו מקלט

בפרשת השבוע מספרת התורה על ערי המקלט שקבע משה. ערי המקלט נועדו לקלוט את מי שהרג בן-אדם ולהגן עליו מפני ‘גואל-הדם’, עד זמן משפטו.

הגמרא מתארת את הדרכים שהובילו לערי המקלט: רוחבן עמד על עשרים ושלוש אמה ובכל פרשת-דרכים הוצב שלט, שעליו נכתב ‘מקלט מקלט’ – כל זאת כדי להקל על הנמלט למצוא את הדרך לעיר מקלטו.

התורה וכל הוראותיה הן נצחיות. משמעותן הרוחנית של ערי המקלט קיימת בכל תוקפה גם בימינו, אף שבפועל בטלו ערי המקלט כפשוטם של דברים. גם בזמן הזה עומדת לרשותנו ‘עיר מקלט’, האמורה לכפר על ‘הריגת נפש’.

הריגה ברוחניות

חז”ל אמרו: “דברי תורה קולטים”. לאמור: דברי התורה הם ‘ערי המקלט’ הרוחניות, הקולטים את מי ש’הרג נפש’ במובן הרוחני. ‘הורג נפש’ מבחינה זו הוא מי שניתק את נפשו ממקור חיותה האמיתי – מהתורה ומצוותיה, ש”הם חיינו ואורך ימינו”. מי שחטא ועבר על ציוויי התורה, כרת בכך את צינורות החיים של נשמתו. אומרת התורה: אל ייאוש – יש ‘מקלט’. אפשר תמיד להימלט אל תוך התורה ולהינצל.

הדרכים הסלולות שהובילו לערי המקלט רומזות, שאף הדרך אל התורה היא קלה ורחבה. השלטים שמוקמו בצמתי הדרכים מסמלים, שהקב”ה בעצמו מראה ליהודי את הכיוון שאליו עליו לפנות, והוא מאותת לו: “מקלט מקלט!”, “ובחרת בחיים!”.

לצאת לצומת

אך כדי לזכות להכוונה ישירה זו של הקב”ה, עלינו לנהוג “מידה כנגד מידה”, ולעשות כמותו – לצאת ל’פרשת הדרכים’, למקום שמצויים בו יהודים ש’הרגו נפש’, שנותקו מהתורה, מקור חיותם, להתייצב שם כמו שלט חי, ולהראות את המאור שבתורה. להכריז: “מקלט מקלט!”, פנו ימינה, לדרך החיים והתורה! “טעמו וראו כי טוב ה'”!

יכול אדם לומר, שאינו חפץ להימצא בפרשת הדרכים, שם אורבת הדרך המובילה שמאלה. עליו לזכור, שזה תפקידו וזו שליחותו עלי-אדמות – להציל אפילו יהודי אחד ולהובילו ל’מקלט’ התורה.

כדאי להתאמץ

ידועה אמרת הבעל-שם-טוב: “נשמה יורדת לעולם הזה וחיה שבעים/שמונים שנה, וכל זה – כדי לעשות טובה ליהודי בגשמיות ובפרט ברוחניות”. מזה מובן שכדאי לעמוד על פרשת הדרכים רק למען הסיכוי להציל יהודי אחד ולהביאו אל התורה.

צריך לעמוד כשלט מאיר גם אם אין רואים תוצאות גלויות. אנו צריכים לבצע את תפקידנו, והקב”ה יעשה את שלו. מובטח לנו שהקב”ה ישלם מידה כנגד מידה, ויסייע לנו לחמוק מ’גואל-הדם’, הוא יצר הרע, ולבחור תמיד אך ורק בדרך החיים.

שבת שלום, גיל מנור בית חב”ד נתיבות

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!