bitcoin-g12d5ce2da_1280

פרשת תרומה – זהב כסף ונחושת בעבודת ה’

לצורך עשיית המשכן נצטוו בני-ישראל להשתמש בשלושה חומרים עיקריים: זהב, כסף ונחושת. הזהב הוא החומר החשוב ביותר וגם היקר ביותר, אולם לכסף יש מעלה עליו – הוא נחשב ‘חריף’, כלומר, עובר לסוחר, שימושי. אנשים העדיפו להשתמש במטבעות כסף לצורכי מסחר, ובזה יתרונו על הזהב.

הזהב והכסף עומדים זה מול זה, כאשר לכל אחד ואחד מעלה על חברו – הזהב חשוב ויקר יותר, ואילו הכסף שימושי ועובר לסוחר. לעומתם, הנחושת היא חומר נחות מכל הבחינות. אמנם גם מטבעות נחושת שימושיים מאוד לצורכי מסחר, במיוחד כשיש צורך בסכומים קטנים, אבל אין מעלה זו יכולה לעמוד מול נחיתותה הערכית של הנחושת לעומת הכסף והזהב.

עבודת הצדיקים

הדברים תואמים את מאמר חז”ל: “לא היה העולם ראוי להשתמש בזהב”. כלומר, הזהב הוא חומר יקר שלמעלה מגדרי העולם, ובעצם לא היה ראוי שהעולם ישתמש בו. דווקא משום שהוא כה יקר וחשוב, אין הוא יכול לשמש לחיים הרגילים של העולם. בזה יתרונו של הכסף – הוא החומר השימושי לחיים השגרתיים של העולם.

הכסף מסמל את עבודת ה’ שבאה מאהבת ה’, שכן כסף הוא מלשון ‘נכסוף נכספתי’. זו עבודת הצדיקים, שעובדים את הקב”ה מתוך אהבה וממלאים את רצונו. עבודה זו היא העבודה התקינה של העולם, בדוגמת הכסף שהוא משמש לצרכים הרגילים של העולם.

עבודת בעלי-התשובה

זהב מסמל את עבודת ה’ שמונעת על-ידי קו הגבורה, היא עבודת בעלי-התשובה. דווקא משום ששקעו בחטא וירדו מדרך הישר, הם מעוררים בנפשם כוחות מוגברים כדי להתנתק מהרע ולדבוק בקב”ה.

מבחינה זו יש ל’זהב’ מעלה על ה’כסף’, כמעלת בעלי-התשובה על הצדיקים, שבמקום שבעלי-תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. בעלי-התשובה מגיעים לדרגה גבוהה יותר של דבקות מאשר הצדיקים, ולכן הם נחשבים כ’זהב’, שערכו גבוה משל ‘כסף’. ועם זאת, אין דרך זו יכולה להיות מתכונת החיים הרגילה של העולם, שצריך להתנהל דווקא בעבודה עקבית של אהבת הבורא ולא על-ידי “אחטא ואשוב”.

מעלת ה’נחושת’

‘נחושת’ מסמלת עבודת ה’ בדרגה נמוכה ביותר. מצד אחד הוא עובד את ה’ ורוצה לעשות לו משכן, ובה בשעה הוא שקוע בעניינים תחתונים ונחותים. לכך רומזת הנחושת, משורש ‘נחש’, המקור לחטא עץ הדעת.

אף-על-פי-כן אומר הקב”ה, שאי אפשר לעשות את המשכן רק בכסף ובזהב, אלא יש צורך לשלב בעשייתו גם את הנחושת. אי-אפשר להתנתק מיהודים אלה, וצריך לשלב גם אותם במלאכת המשכן. ואף הם עצמם צריכים לדעת שעבודתם יקרה וחשובה בעיני הקב”ה, ועד שדווקא מהנחושת עשו את אדני המשכן, הלוא הם היסודות של המשכן כולו.

 (מאת הרבי מליובאוויטש, מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך ו)

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!