fountain-2635754_1280

פרשת תולדות – סודה של הבאר

בפרשתנו אנו קוראים על שלוש הבארות שחפר יצחק אבינו. התורה מספרת על כך באריכות רבה, וגם מפרטת את שמותיהן של הבארות: ‘עשק’, ‘שטנה’ ו’רחובות’. הרמב”ן אומר, שהבארות הללו רומזות לשלושת בתי-המקדש שעתידים להיבנות. הבית הראשון נקרא ‘עשק’; הבית השני – ‘שטנה’; ואילו הבית השלישי נקרא ‘רחובות’, משום ש”הוא ייעשה בלי ריב ומצה, והא-ל ירחיב את גבולנו”.

רמזים על שלושת בתי המקדש ניתנו גם לאברהם וליעקב, אבל דווקא אצל יצחק ניתן רמז מפורט כל-כך, עם שלושת השמות, על המשמעויות שהם צופנים. מכאן, שיש קשר מיוחד בין שלושת בתי המקדש ליצחק אבינו. גם העובדה, שהתורה בחרה לסמל את בתי המקדש בדמות בארות אינה מקרית, ואף בזה באה לידי ביטוי מהותם של בתי המקדש.

באר ומעיין

יש באר ויש מעיין. ההבדל ביניהם הוא, שהבאר נוצרה על ידי האדם, שחפר באדמה וגילה את המים, לעומת המעיין שהוא מעשי ידי שמים. עם זאת, אף שהבאר היא מעשי ידי האדם, האדם אינו יוצר את המים ואינו מביא אותם ממקום אחר; הוא רק מגלה את המים, שכבר היו קיימים כאן מאז ומעולם. המים הללו היו מכוסים ונסתרים, והוא, בעבודתו, רק גילה אותם ואפשר להם לפרוץ החוצה.

זה גם עניינו של בית-המקדש: עיקר מהותו של המקדש היא גילוי השכינה: “ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם”.5 מצד אחד, עלינו לבנותו בפועל ממש, במעשינו-אנו. ומצד שני, לא המעשים שלנו יוצרים את הקדושה ואת גילוי השכינה; זו באה מאליה, מלמעלה, ותפקידנו מסתכם ביצירת התנאים להשראתה.

עבודה עצמית

דבר זה מסביר את הקשר המיוחד של יצחק אבינו לבניין המקדש. מבין שלושת האבות, דווקא יצחק מבטא את הקו של העבודה העצמית. מידתו של אברהם היא ‘חסד’ – השפעת חסד מלמעלה. מידתו של יעקב היא ‘תורה’ – ואף היא ניתנה מלמעלה. ואולם עניינו של יצחק הוא ‘עבודה’ – עבודה עצמית.

לכן נרמזו שלושת בתי המקדש בפירוט רב כל כך דווקא אצל יצחק, כדי להדגיש את המהות המיוחדת של בתי המקדש, הקשורה בעבודה וביגיעה עצמית דווקא.

על ידי הגלות

אולם כאן נשאלת שאלה: הלוא בית המקדש השלישי לכאורה אינו קשור בעבודה עצמית, שכן הוא יבוא מלמעלה והוא ייקרא ‘בניינו של הקב”ה’, ומדוע גם הוא נרמז בקשר ליצחק?

אך האמת היא, שדווקא בית המקדש השלישי מבטא יותר משני בתי המקדש האחרים את העבודה העצמית. הבית השלישי בא לאחר תקופת הגלות, תקופה של העלם והסתר ושל עבודת ה’ מתוך מאמצים אישיים רבים. דווקא על ידי העבודה העצמית הקשה של זמן הגלות, נזכה לבניינו של הבית השלישי, שהוא יהיה השלם בתכלית השלמות ויעמוד לנצח נצחים.

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!