sound-wave-g558968b56_1280

פרשת תצווה – עבודה מתוך רעש וצלצולים

אחד מבגדי הכהונה של הכוהן הגדול הוא המעיל. בשולי המעיל ציוותה התורה לקבוע רימונים ופעמונים, כדי שיצלצלו בלכתו – “ונשמע קולו בבואו אל הקודש”. להדגשת חשיבותו של הציווי הזה, מוסיפה התורה ומזהירה: “ולא ימות”.

מה עניינם של הפעמונים הללו? למה היה חשוב שהפעמונים יצלצלו בשעת כניסתו של הכוהן הגדול אל הקודש? לכאורה הייתה הכניסה אל הקודש צריכה להיות בשקט, בקול דממה דקה, שהרי “לא ברעש ה'”. עלינו לומר, שצלצול הפעמונים הזה מבטא מרכיב חשוב בעבודתו של הכוהן הגדול.

בריחה מהסכנה

הכוהן הגדול נכנס אל המקדש לא כאדם פרטי, אלא כשליחו של כלל-ישראל. כאשר הכוהן הגדול נכנס אל המקדש, הוא ‘מכניס’ עמו את כל עם-ישראל. לכן היה צורך בפעמונים המצלצלים, כדי להכניס אל הקודש גם אותו חלק בעם-ישראל שעבודתו היא מתוך ‘רעש’.

אמת, “לא ברעש ה’“, אבל כאשר יהודי עדיין לא הגיע לדרגה זו, שבה הוא נעשה כלי להשראה האלוקית של הקב”ה, אלא הוא צריך להילחם ברע ולהימלט מפניו, עבודתו נעשית ברעש. אדם העומד מול סכנה, פועל מתוך ‘רעש’ – הוא צועק, עושה תנועות חדות בידיו וכדומה. ה’רעש’ מייצג יהודים שהם בדרגת בעלי-תשובה, הנמלטים מפני הרע שהצליח בעבר להפילם ברשתו.

לכלול את כולם

דבר זה נרמז גם בכך, שהפעמונים היו קבועים על שולי המעיל של הכוהן הגדול. מדובר ביהודים שנמצאים בדרגה תחתונה, ב’שולי’ המעיל, אבל גם אותם צריך הכוהן הגדול להכניס עמו אל הקודש.

לכן מזהירה התורה: “ולא ימות”. עניין זה, של הכללת כל חלקי העם בעבודתו של הכוהן הגדול, נוגע לכללות החיות שלו. עבודתו של הכוהן הגדול חייבת לכלול את כל העם, ואם הוא מנתק את עצמו מ’שולי המעיל’ – נפגעת עצם מציאותו.

רעש מול רעש

כשם שבעם-ישראל יש דרגה הנחשבת בבחינת ‘שולי המעיל’, כך גם במדרג הדורות של העם היהודי, הדור של עקבתא דמשיחא הוא בבחינת ‘שולי המעיל’. אומרת התורה, שבדור הזה יש צורך ב’פעמונים’ המצלצלים והעושים רעש.

בזמנים רגילים אפשר להסתפק בעבודה שקטה, אבל בדור שלנו יש צורך ב’רעש’: לצאת לרחוב ולהכריז בקול רעש שצריך להניח תפילין, לקבוע מזוזות בפתח הבית, לתת צדקה וכדומה. זו הדרך לבטל את “קול המונה של רומי”, הנשמע ברעש ובפרסום, ומה’רעש’ הזה מגיעים ל”קול מבשר מבשר ואומר” – מבשר הגאולה בקרוב ממש.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך ט”ז)

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!