food-1151540_1280

סוכות – שלוש סוכות ומשמעותן

בזכות מה קיבלו בני ישראל את מצוות הסוכה? אומר המדרש, שמצווה זו ניתנה לנו בשכר מה שאמר אברהם אבינו למלאכים “והישענו תחת העץ”. אברהם נתן למלאכים את צילו את העץ, ובשכר זה אנו זוכים לשבת בצילה של הסוכה. עוד אמרו חז”ל, ש”כל המקיים מצוות סוכה בעולם הזה, זוכה לישב בסוכת עורו של לווייתן לעתיד לבוא”.

יש כאן אפוא שלושה סוגים של ‘סוכה’: א) העץ של אברהם, שבצילו ישבו המלאכים. ב) הסוכה שבה אנחנו יושבים בזמן הזה. ג) “סוכת עורו של לווייתן”, שבה נזכה לשבת לעתיד לבוא.

מצוות בכוח הנברא

שלושת העניינים הללו מקבילים לשלוש דרגות בקיום מצוות: א) המצוות שקיימו האבות, קודם מתן-התורה; ב) המצוות שאנו מקיימים, לאחר מתן-התורה; ג) המצוות שנקיים לעתיד-לבוא, בזמן הגאולה.

האבות קיימו את המצוות בלא שנצטוו עליהן. מצד אחד, הדבר מבטא את מעלתם הגדולה ואת התבטלותם העצמית לקב”ה. מצד שני, מכיוון שקיימו את המצוות בכוח עצמם, ולא על פי ציווי ונתינת-כוח מלמעלה, היו המצוות שלהם מוגבלות למידת העלייה האפשרית על ידי יצור נברא ולא מעבר לכך.

מצוות בכוחו של הבורא

דבר זה בא לידי ביטוי סמלי בעובדה שה’סוכה’ שלהם הייתה בדמות צל העץ. העץ, המחובר לקרקע, רומז על חוסר היכולת להתרומם מהמגבלות הארציות. ככל שיהיה גדול ומצל, עדיין יישאר קשור ומחובר לארץ ולא יוכל להתעלות גבוה יותר.

לעומת זאת, המצוות שלאחר מתן-התורה, מכיוון שהן נעשות על פי ציווי וכוח מיוחד של הקב”ה, מאפשרות לאדם להתרומם ממגבלותיו כנברא ולהגיע לחיבור והתקשרות עם האין-סוף. לכן המצוות שלנו מרומזות בסוכה, שהסכך שלה חייב להיות דווקא ‘תלוש’, ודווקא למעלה מעשרה טפחים, דבר המסמל את היכולת להתנתק מהארץ ולעלות למעלה-מעלה.

ההתחברות המושלמת

השלב השלישי בהתקשרות עם הקב”ה יהיה לעתיד לבוא. בזמן הזה, אף שניתנה לנו האפשרות להתחבר עם הקב”ה על ידי התורה והמצוות, עדיין אנו חשים את המציאות העצמית שלנו, והרגשה זו מפריעה לדבקות האמיתית בקב”ה. לעתיד לבוא נגיע לדבקות מוחלטת באלוקות, בלא שהרגשת המציאות העצמית תפריע לה.

דבקות זו באה לידי ביטוי ב’לווייתן’, מלשון “הפעם יילווה אישי אליי”, לשון של צוותא והתחברות. הלווייתן גם חי במים, שאין שם מציאות של טומאה, והחיים במים ממחישים גם כן את החיבור ההדוק למקור החיות. ה’לווייתן’ מסמל את עבודת ה’ בימות המשיח, כאשר נגיע לדבקות עצומה באלוקות. אולם לדבקות זו אפשר להגיע רק לאחר קיום המצוות בזמן הזה, ולכן אמרו חז”ל שעל ידי קיום מצוות סוכה בזמן הזה נזכה “לישב בסוכת עורו של לווייתן לעתיד לבוא”.

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!