egypt-2267089_1280

פרשת שמות – עבודת ה”לבנים” של היהודי

עבודת הפרך של בני-ישראל במצרים התחילה בעשיית לבנים. וכך נאמר בתורה: “וימררו את חייהם בעבודה קשה – בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה”.

המדרש מרחיב בתיאור התחלת השעבוד עם מלאכת עשיית הלבנים. בתחילה פיתה פרעה את בני ישראל להיכנס לעבודה מרצונם. הוא נטל “סל ומגרפה” ועשה בעצמו לבנים, כשהוא אומר לבני ישראל “עשו עמי היום בטובה”. היהודים, שראו את המלך עצמו עובד בעשיית הלבנים, הצטרפו אליו ועבדו בכל כוחם, ואז, בסוף היום, ציווה פרעה: “כזה אתם מעמידים בכל יום ויום”.

מציאות חדשה

כל פרט בתורה טומן בחובו משמעויות פנימיות עמוקות. מה צפון בכך שהתחלת השעבוד הייתה דווקא בעשיית לבנים? מה המיוחד בעשיית לבנים לעומת מלאכות אחרות?

ככלל, עבודתו של יהודי בעולם היא לבנות בית לקב”ה – “לעשות לו יתברך דירה בתחתונים”. בית אפשר לבנות מאבנים, כפי שביתהמקדש היה צריך להיות בניין אבנים, ואולם אפשר לבנות בית גם מלבנים.

ההבדל היסודי בין אבנים ללבנים הוא, שאבנים הן בריאה בידי שמים, ואילו הלבנים הן מעשי ידי אדם. באבנים, יצירת האבנים עצמן היא בידי שמים ועבודת האדם היא רק בחציבתן, בסיתותן וכדומה, אך לא בעצם יצירת האבן; לעומת זאת בלבנים, כשאדם נוטל חומר, גובל אותו בקש ושורפו בתנור, הוא יוצר מציאות חדשה – לבנה.

דרגה עליונה

גם בעבודתו הרוחנית של האדם קיימים שני התחומים הללו: כשהאדם משתמש בענייני העולם שברא הקב”ה לצורך עבודת ה’ – הוא יוצר ‘בית אבנים’ לקב”ה. הוא לוקח את ה’אבנים’ (ענייני העולם) שהקב”ה ברא, ועושה מהן ‘בית-מקדש’.

אולם יש דרגה עליונה יותר בעבודת ה’: האדם אינו מסתפק בניצול הבריאה עצמה לענייני קדושה, אלא הוא יוצר מציאות חדשה בתוך גדרי העולם – הוא הופך את הרע לטוב ואת חושך העולם – לאור. הוא יוצר ‘לבנים’ – מציאות חדשה בעולם, שנתהוותה עלידי עבודת האדם.

הכנת העולם

זו המשמעות הרוחנית שבעניין הלבנים, שבו הייתה התחלת גלות מצרים: בכך רומזת התורה, שעיקר העבודה בזמן הגלות (שראשיתה בגלות מצרים) מתבטאת ב’עשיית לבנים’ – בהפיכת הרע לטוב והחושך לאור.

זו ההכנה הראויה לקראת הגאולה, שבה תתהפך מציאות העולם הזה. אע”פ שעכשיו הוא מקום החושך והקליפות, הרי לעתיד לבוא דווקא כאן למטה ישכון הקב”ה בכבודו ובעצמו ו”לילה כיום יאיר”. וכל זה נעשה על ידי העבודה “בחומר ובלבנים” בזמן הזה, כהכנה לביאת משיח צדקנו בקרוב ממש

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!