cow-1715829_1280

פרשת ראה – סימני כשרות בחי היום-יום

בפרשתנו דנה התורה בבהמות הטהורות (“אשר תאכלו”) ובבהמות הטמאות (“אשר לא תאכלו”) ומציינת את שני סימניה של בהמה טהורה: מעלה גרה ומפרסת פרסה.

מהותה של אכילה בכלל היא, שהאדם נוטל דברים השייכים לסוגים דומם, צומח וחי, מכניסם לקירבו והם נעשים דם ובשר כבשרו – חלק מגוף האדם. זו, אכן, תכליתם של כל הברואים שבעולם: לעלות ולהיכלל בדרגה הגבוהה מהם. תכליתו של הדומם היא, כשהוא משרת את הצומח; הצומח מתעלה כשהוא נכלל בחי, ובעלי-החיים מגיעים לשיא שלמותם כאשר הם משרתים את הדרגה שמעליהם – את האדם.

האדם שבאדם

ומה תכליתו של האדם? האדם מגיע לשלמותו כשהוא עולה ונכלל במה שלמעלה ממנו – בקב”ה, בורא העולם. כשיהודי עובד את קונו ומשרת אותו, בכך הוא משיג את שלמותו והוא עולה ומתאחד עם הדרגה האלוקית שמעליו. גם שמו של האדם רומז על כך: אדם, מלשון ‘אדמה לעליון’ – שואף להידמות לעליון, לקב”ה.

גם באדם עצמו יש דברים שבהם הוא דומה לדומם, לצומח ולחי. הצרכים הגשמיים של האדם, כמו אכילה, שתייה, שינה וכו’, אינם שונים במהותם מאלה של בעלי-החיים. וכשם שתכליתם של בעלי-החיים להתעלות ולהיכלל באדם, כך צריך האדם לכוון את הפעילויות הגופניות שלו (הדומות לחי) לכך שישרתו את האדם שבו, וביתר דיוק – את האדם שבאדם – הצד האלוקי שבו.

לא חד-כיווני

אך כדי להפנות את כל חלקי הדומם, צומח וחי שבאדם לקודש, יש צורך בסימנים. על האדם לבדוק היטב את מעשיו ואורחותיו, כדי לדעת אם אכן הם יכולים להתקדש ולעלות למעלה, או שמא קורה ההיפך והם אף מושכים אותו למטה.

הסימן הראשון: “מפרסת פרסה”. הפרסה מתפצלת לשני הכיוונים, לימין ולשמאל. משמעות הדבר, שפעילותו של האדם אסור לה להיות חד-כיוונית. אדם הפועל בכיוון אחד בלבד, הכיוון הטבעי שלו – עלול לטעות, והוא גם נעשה משועבד לטבעו. עליו לוודא שיש בו היכולת לשפוט כל מצב לגופו ולהיות מסוגל לפעול גם בניגוד לטבעו ול’קו’ הרגיל שלו.

בדיקה חוזרת

הסימן השני הוא: “מעלה גרה”. העלאת גרה משמעותה לעיסה חוזרת. כך צריכה להיות גישתו של יהודי לענייני העולם – לא לעשותם על סמך בדיקה ראשונית, שטחית, אלא לבדוק את הדברים שוב, כדי לוודא שאכן הם מכוונים לתכלית הרצויה – לעבודת ה’.

ועוד: כשם שלפני האכילה בודק יהודי את כשרות מזונו, כך עליו לבדוק את כל מערכת חייו הגשמיים, כדי להיות בטוח שהוא אינו עושה את הדברים ברמה של ‘חי’, אלא כאדם, שכל מעשיו ופעולותיו מכוונות להתעלות בדרגה שלמעלה ממנו – בקדושה האלוקית.

שבת שלום, גיל מנור בית חב”ד נתיבות

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!