sea-g1ed72d174_1280

פרשת נח – מבוא למרחשוון

בתוך עולם המוצף כולו במים שטה לה תיבה, שיושביה מוגנים מפני השיטפון והסערה. העולם כולו אינו מתפקד. המזלות אינם נעים במסלוליהם. תיאור זה, שעליו מספרת פרשת נח, מנוגד לחלוטין לחיי שגרה, שמתנהלים בתוך מסגרות העולם הרגילות.

תקופה מעין זו, בלוח-השנה היהודי, הייתה בחודש תשרי. זה זמן שבו אנו מתעלים מחיי החולין והשגרה ומתעלים לעולם עליון ורוחני. חגי תשרי ומועדיו מרוממים את האדם מעבודת ה’ הרגילה, לעבודה של מסירות-נפש, שבמהותה היא למעלה מהעולם.

התכלית לצאת

לפי זה היה מן הראוי שפרשת נח תיקרא בחודש תשרי, שכן תוכנה מתאים לעניינו של חודש זה, שבו מתעלים מעל חיי העולם השגרתיים. מדוע נקראת הפרשת דווקא בחודש מרחשוון, שמייצג את העבודה השגרתית, בתוך מסגרות העולם הרגילות?

אלא ההדגשה העיקרית היא בפסוק “צא מן התיבה”. אמנם, השהייה בתוך התיבה היא דבר נעלה ונשגב, ומסירות-נפש היא דרגה עליונה ונפלאה, אבל התכלית היא להביא את האור הזה אל תוך המציאות הרגילה, שגם בחיי היום-יום הרגילים תורגש אותה תנועה של מסירות.

להיכנס ל’תיבה’

חודש תשרי הוא בדוגמת השהייה בתיבה. אכן, יש זמנים שעל האדם להיכנס ל’תיבה’, על-פי הציווי “בוא אל התיבה”. ה’תיבה’ רומזת לתיבות התורה והתפילה, ועל האדם להיכנס לתוך אותיות התורה והתפילה, ולהיות מוגן באמצעותן משיטפון ה’מבול’ שבחוץ. זו הדרגה שבה אנו שרויים בחודש תשרי, וכפי שהזוהר מפרש, שהפסוק “ותנח התיבה בחודש השביעי” רומז לחודש תשרי, החודש השביעי.

אבל המטרה אינה במבול עצמו ובשהייה בתוך ה’תיבה’, אלא דווקא ביציאה מן ה’תיבה’ לעולם. התכלית היא שגם כשעוסקים בענייני העולם יעמוד האדם באותה דרגה כבתוך ה’תיבה’. זה עניינו של חודש מרחשוון.

להחדיר את האור

אפשר לקשר זאת להשוואה שמופיעה בספרים בין המבול למקווה-טהרה. כשם שהמקווה מטהר, כך המבול טיהר את העולם. אולם הרמב”ם אומר, שגמר הטהרה אינו בשעה שנמצאים בתוך המקווה, אלא כאשר יוצאים ממנו. כלומר, המטרה היא שטהרת המקווה תהיה ניכרת על האדם גם לאחר צאתו ממנו.

כך גם המטרה של “בוא אל התיבה” – הכניסה לתוך תיבות התורה והתפילה – היא דווקא ב”צא מן התיבה”. יהודי נדרש לצאת מחומת ההגנה של ה’תיבה’ אל העולם, ולעמוד גם אז באותה דרגה רוחנית כמו בשעת התורה והתפילה, ויתרה מזו – להחדיר את אור התורה והתפילה גם לענייני העולם הגשמיים.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר “שלחן שבת”, מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך א) 

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!