heart-1192662_1280

פרשת ניצבים – קרוב אליך

לקראת סיום דבריו של משה רבנו אל בני ישראל, הוא מסכם ואומר: “כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא רחוקה היא… כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו”. משה רבנו אומר לעם ישראל, שאין זה קשה ואין זה רחוק לאהוב את ה’ ולקיים את מצוותיו, אלא הדבר “קרוב מאוד”.

הדברים מעוררים כמובן את השאלה, איך אפשר לומר שאהבת ה’ וקיום כל מצוותיו הם דבר קל ו’קרוב’? הלוא טבעו של האדם מתנגד לכך, ואהבתו הטבעית של האדם נתונה לענייני העולם הזה, ואיך אפשר בקלות כזאת להפוך את תאוות הלב לאהבת ה’?

אהבה טבעית

מסביר רבנו הזקן בספר התניא, שהקירבה נובעת מהעובדה שיש בליבו של כל יהודי אהבה מוסתרת לקב”ה, ומכאן שאין הוא צריך לחולל שום דבר חדש, אלא רק לגלות ולעורר את האהבה הטבעית הטמונה בליבו. דבר זה ‘קרוב’ לכל אדם, ונדרש לזה מאמץ סביר בלבד.

אבל עדיין אין זה מסביר את לשון הפסוק. התורה אינה מדברת רק על הלב (“ובלבבך”), אלא גם על קיום התורה והמצוות בפועל (“בפיך… לעשותו”), והרי קיום התורה והמצוות בפועל היא לכאורה משימה גדולה וקשה?

דרך ארוכה וקצרה

ההסבר טמון בשתי מילים שכותב בעל התניא בשער ספרו – “דרך ארוכה וקצרה”. אמנם זו דרך ארוכה, אך באותה שעה גם קצרה. היא ארוכה – מכיוון שהיא דורשת התבוננות ויגיעה, כדי לגלות את אהבת ה’ הפנימית ולהביאה לידי ביטוי בחיי היום יום. אך כשעושים זאת, בסופו של דבר זו דרך קצרה ו’קרובה’, שכן היא מביאה את האדם בביטחון אל היעד.

כשיהודי מתבונן בגדולת ה’, אמנם הוא נדרש ללמוד, לחשוב ולהתעמק בדברים, אך בסופו של דבר הוא מגיע ליעדו. על ידי כך הוא מעורר בליבו רגשות של אהבת ה’ ויראתו, לא כהתלהבות חולפת אלא כרגש קבוע ויציב, שמחיה את כל חיי התורה והמצוות שלו.

דרך קצרה וארוכה

יש אפשרות ללכת בדרך אחרת – להסתמך על האמונה הבסיסית הנטועה בליבו של כל יהודי, בלי להזדקק להתבוננות בגדולת ה’. אולם זו דרך ‘קצרה וארוכה’. היא קצרה, מכיוון שכל יהודי מאמין בה’, אך היא גם ארוכה, שכן האמונה עצמה עלולה להיות מופשטת ורחוקה מחיי היום יום, ובמהרה עלול האדם ליפול במשוכות החיים.

דווקא הדרך ה’ארוכה’ יותר – דרך ההתבוננות – היא גם ה’קצרה’, ועליה אומר משה רבנו: “כי קרוב אליך הדבר מאוד”. על ידי הלימוד וההתבוננות בגדולת ה’ מגיע האדם להכרה פנימית עמוקה, שבכוחה קל לו ו’קרוב’ אליו למלא את רצון ה’.

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!