man-g9f6540c51_1280

פרשת מקץ – עשרים ושתיים שנות סוד

בפרשתנו בא הקץ לימי שביו ומאסרו של יוסף במצרים, ומתחילה תקופת מלכותו. לאחר שפתר יוסף את חלומותיו של פרעה, העלהו פרעה לגדולה ומינהו משנה למלך. לאחר מכן מספרת הפרשה על פגישתם של יוסף ואחיו.

כשמעיינים בהשתלשלות הדברים מתעוררת שאלה גדולה: הלוא יוסף ידע את גודל אהבת אביו אליו, וברור שהבין עד כמה אביו מתאבל עליו. מדוע עתה, בהגיעו לגדולה, לא הריץ הודעה לאביו שהוא חי, ובכך היה מחיה את נפש אביו? מובן שקודם לכן, בהיותו עבד או אסיר, לא היה באפשרותו לעשות זאת, אך עתה, כשהוא כבר משנה למלך, לא היה לו שום קושי לשגר שליח לארץ כנען ולהודיע ליעקב שהוא חי. מדוע לא עשה זאת, אלא המתין שאחיו יבואו למצרים, וגם אז לא גילה את הדבר אלא עד בואם בשנית?

למה לא התחרטו?

תמיהה נוספת מתעוררת על אחי יוסף: איך ייתכן שבמשך עשרים ושתיים שנה איש מהם לא התעורר בתשובה על המעשה ולא התוודה וסיפר ליעקב שמכרו את יוסף ושעודנו חי?

הפעם הראשונה שאנחנו רואים חרטה אצל השבטים על מכירת יוסף היא בפרשתנו. לאחר שיוסף אסרם והודיע כי הוא מתכוון להשאיר אחד מהם במאסר עד שובם בשנית למצרים, ידעו בני יעקב כי הדבר בא עליהם בעוון מכירת יוסף: “ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת”. מדוע איש מהם לא עשה תשובה קודם לכן?

חרם כללי

התשובה לשאלות הללו טמונה בפירוש רש”י בפרשה הקודמת: “החרימו (השבטים) וקיללו את כל מי שיגלה, ושיתפו לקב”ה עמהם”. אחי יוסף אכן חששו שמא מישהו מהם יתחרט על המעשה וירצה להתוודות עליו. לכן החרימו את כל מי שיגלה, ובכך כבלו את ידיהם, שאין למקצתם רשות לגלות, אלא אם כן יסכימו כולם לגלות את הדבר.

אך עדיין היה חשש, שמישהו מהאחים יצליח לשכנע את כולם להתוודות על המעשה ולגלות את הדבר. מה עשו? – “שיתפו לקב”ה עמהם”. בכך קבעו, כי ההחלטה מתי לגלות לא תהיה תלויה בהם, אלא בקב”ה. רק כאשר ירצה הקב”ה שיתגלה הדבר, יוכלו לגלות זאת.

סימן מלמעלה

הקב”ה אכן לא רצה לגלות את הדבר, כדי שתתקיים גזירת ברית בין הבתרים, על הירידה של בני-ישראל למצרים, וכדי שיתמלא עונשו על יעקב להצטער על בנו עשרים ושתיים שנים, על שלא כיבד את אביו עשרים ושתיים שנה. יוסף הצדיק, ברוח קודשו, ידע זאת, ולכן גם הוא לא היה יכול לעשות מאומה.

אולם כאשר ירדו בני יעקב למצרים, לאחר שיעקב ראה “כי יש שבר במצרים”, הבינו יוסף ואחיו שזה סימן מהקב”ה כי הגיע זמן ההתגלות. לכן התוודע יוסף אל אחיו, והם עלו אל יעקב ובישרו לו – “עוד יוסף חי”.

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!