DREAMS

פרשת מקץ

פרשתנו נפתחת בסיפור חלומותיו של פרעה מלך מצרים, על שבע הפרות הבריאות ושבע השיבולים המלאות, שבלעו את שבע הפרות הכחושות ושבע השיבולים השדופות. יוסף, שהוצא מבור הכלא, הוא שפתר את החלומות. גם בפרשה הקודמת קראנו על חלומות – חלומותיו של יוסף על האלומות של אחיו ועל השמש והירח ואחד עשר הכוכבים שמשתחווים לו.

השוואה בין חלומותיו של יוסף לחלומותיו של פרעה, מגלה כמה הבדלים מהותיים ביניהם. יוסף הצדיק מסמל את עולם הקדושה, ולעומתו, פרעה מסמל את הצד שכנגד. ההתבוננות בחלומותיהם של השניים מעלה כמה מההבדלים הבולטים בין שני העולמות.

לחם חינם

הבדל ראשון: חלומותיו של יוסף מתחילים מיד בפעולה של עמל ועבודה – “והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה”.לעומת זאת, בחלומותיו של פרעה אין זכר לשום פעולה של עמל ועבודה. הפרות והשיבולים (שמסמלות את הברכה והשפע) עולות כאילו מאליהן, מבלי שיהיה צורך לעבוד ולטרוח.

עולם הקדושה דורש עבודה ויגיעה, מכיוון שהטוב שבו הוא אמיתי, ואין טוב אמיתי בלי עבודה. לחם חסד מכונה ‘לחם בושה’, ואין ממנו הנאה אמיתית. על כן קבע הקב”ה, שהטוב האמיתי יבוא דווקא על ידי עבודה ויגיעה. השפע של הצד שכנגד אין בו ממש, והוא רגעי ובר-חלוף. על כן הוא בא בלי עבודה ועמל.

מגמה של עלייה

הבדל שני: בחלומותיו של יוסף יש כיוון של עלייה מלמטה למעלה, ואילו בחלומותיו של פרעה הכיוון הוא מלמעלה למטה.

חלומותיו של יוסף מתחילים בשיבולים, שמתאחדות ונעשות אלומות, ולאחר מכן הוא חולם על השמש והירח והכוכבים. הוא עולה מדרגה לדרגה.

לעומתו, פרעה חולם תחילה על פרות (סוג החי) ולאחר מכן על שיבולים (סוג הצומח), וזו מגמה של ירידה. הוא רואה תחילה פרות יפות ובריאות, ולאחר מכן רעות וכחושות; וכך גם בחלום השיבולים. והסוף הוא – שהפרות היפות והשיבולים המלאות נבלעות לגמרי בתוך הפרות הכחושות והשיבולים השדופות. מגמה ברורה של ירידה דרגה אחר דרגה.

אין ממשות

עולם הקדושה הוא נצחי. השינויים שחלים בו הם רק שינויים של עלייה מעלה מעלה – “ילכו מחיל אל חיל”.לעומת זאת, הצד-שכנגד אין לו קיום אמיתי. כל הממשות הנראית בו היא אשליה בלבד, שמטרתה להעמיד את היהודי במבחן. כאשר היהודי מתגבר על הקשיים ועומד בתוקף מול ההפרעות, מתברר שאין בצד-שכנגד שום ממשות, והוא “פוחת והולך”, עד שהוא ‘נבלע’ לגמרי.

בעולם הקדושה נדרשת עבודה, אך מצד שני, ההישגים של עולם הקדושה הם נצחיים והם נמצאים תמיד בתנועה של עלייה מעלה-מעלה – “מעלין בקודש”.

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!