sky-2996551_1280

פרשת לך לך – להתרומם מעל המגבלות

הציווי הראשון, שנאמר ליהודי הראשון, הוא: “ויאמר ה’ אל אברם לך-לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך”. בציווי זה יש דבר הדורש הסבר: כאשר מורים לאדם ללכת למקום כלשהו, הדבר החשוב ביותר הוא לומר לו לאן ללכת ולציין את תכונותיו של המקום החדש. ואילו כאן לא נאמר דבר על המקום החדש, ובמקום זאת מאריכה התורה בתיאור המקום הנוכחי אותו עוזב אברהם – “מארצך וממולדתך ומבית אביך”.

למעלה מהמגבלות

חסידות מסבירה שציווי זה בסגנונו המיוחד, טומן בקרבו את היסוד המרכזי של עבודת-ה’. ייחודו של עם-ישראל בכך, שאף על פי שהוא חי בעולם הזה, הכפוף לחוקי הטבע ולמנהגי העולם, ואף על פי שלכל יהודי תכונות-נפש טבעיות והוא כפוף להשפעות סביבתיות – בכל זאת, בכוחו להתעלות על כל אלה ולהתחבר עם הקב”ה, שהוא בלתי-מוגבל.

כוח זה ניתן לעם ישראל באמצעות הציווי: “לך-לך”. בציווי זה אומר הקב”ה לאברהם אבינו, ובאמצעותו לכל עם ישראל, כי תפקידו להתרומם מעל המציאות הארצית ולמעלה מהמגבלות הטבעיות ולהיות קשור עם ה’.

שלושה מרכיבים

שלושת הפרטים שבפסוק רומזים לסוגים השונים של המגבלות שלפניהן עומד האדם:

 “ארצך” – אלה התכונות הטבעיות שהאדם נולד עמן (זו הקרקע של מציאותו).

 “מולדתך” – אלה ההרגלים והנימוסים שנרכשו בהשפעת הסביבה.

 “בית אביך” – החינוך שספג האדם מהבית, דבר שעיצב את אופיו לכל ימי חייו.

מהותו של אדם נגזרת משלושת המרכיבים הללו.

אומר הקב”ה ליהודי: “לך-לך מארצך וממולדתך ומבית אביך” – צא מכל הדברים המשפיעים על אישיותך. עליך להתעלות מעל טבעך, הרגליך, חינוכך. וכל זה למה? כדי שתוכל להגיע “אל הארץ אשר אראך”.

מסלול הצלחה

הקב”ה אינו אומר לאן להגיע ואיזו היא אותה ארץ. הוא מדגיש: “אל הארץ אשר אראך” – הארץ שאני אראה לך. כשיהודי דבק בקב”ה ומבין שהדרך להצלחה עוברת דרך מילוי ציווי ה’ ודרך המסלול שמתווה אלוקים – הוא יגיע להישגים גדולים ופריחה אישית בליווי צמוד של הקב”ה.

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!