equalizer-153212_1280

פרשת קורח – שוויון לא בכל תנאי

פרשתנו מספרת על מחלוקת קורח ועדתו נגד משה רבנו. טענתו העיקרית הייתה: ” כׇל־הָעֵדָה כֻּלָּם קְדֹשִׁים וּבְתוֹכָם ה’, וּמַדּוּעַ תִּתְנַשְּׂאוּ עַל קְהַל ה’?”. כלומר, קורח תבע שוויון מוחלט בין כל בני-ישראל – הוא רצה שתהיה אחדות מושלמת בין כל חלקי העם.

אולם התורה אומרת, כי פנימיותה וסופה של טענה זו אינה אחדות, אלא מחלוקת. ומחלוקת קשה ביותר, עד שכל מחלוקת שלילית שעלולה להיות אצל יהודים יונקת את כוחה ממחלוקת קורח ועדתו ונקראת על שמה.

שמירת הייחוד

ההסבר לכך רמוז בדברי משה רבנו: ” בֹּקֶר וְיֹדַע ה'”, וכפי שמפרש זאת המדרש: “אמר להם משה, גבולות חלק הקב”ה בעולמו. יכולים אתם לערב יום בלילה?!…

פירוש הדבר: הקב”ה ברא את העולם באופן שכל נברא יש לו גדריו והגבלותיו, שבהם הוא נבדל מכל שאר הברואים. הבדלה זו חיונית לקיומו של העולם, שכן לכל יצור תפקיד מיוחד, והוא נברא על-פי התפקיד שעליו למלא. שלמותו של כל נברא היא דווקא כאשר הוא שומר על גדריו ועל תכונותיו המיוחדות, וממלא באמצעותם את תפקידו. אם הנברא אינו ממלא את ייעודו-הוא, אלא מנסה להידמות למשהו אחר – הוא גורם בלבול בכל סדרי בראשית.

חלוקה אלוקית

החלוקה בין כוהנים, לוויים וישראלים (ובקרב הכוהנים עצמם – בין כוהן הדיוט לכוהן הגדול) לא הייתה חלוקה שרירותית. זו החלוקה האלוקית בין הנשמות השונות בעם-ישראל, שנבראו באופן שונה אלה מאלה, על-פי השליחות האלוקית שמוטלת על כל סוג. רצון ה’ הוא, שכל אחד ואחד מהסוגים הללו ימלא תפקיד מיוחד, ולכן נקבעה ההבדלה הזאת.

ביטול המחיצות בין הסוגים השונים שבעם-ישראל, לא זו בלבד שלא היה מביא אחדות, כפי שחשב קורח, אלא להפך – הדבר היה גורם הרס, פירוד וחורבן. אחדות אמיתית אין פירושה טשטוש ייחודו של כל פרט, אלא להפך – מיצוי כל הכוחות של כל הפרטים למען המטרה המשותפת. צריך שיהיו כוהנים, לוויים וישראלים, ושכל אחד מהם יתרום לכללות העם את מה שהוא יכול לתרום על-פי גדריו ותפקידיו.

חשיבות המחיצות

סיפורו של קורח יש בו לקח נצחי גם לימינו אלה: יש הסבורים שלמען ה’אחדות’ וה’שלום’ מותר לוותר על מחיצות שונות – מחיצות בין גברים לנשים, בין דעות ואמונות, בין ישראל לעמים וכדומה. למדים אנו מפרשת קורח, שמעשים כאלה לא זו בלבד שאינם מביאים אחדות, אלא הם מוליכים לפירוד לבבות.

דברים שמעצם טבעם צריכים להיות מובדלים (כמו אש ומים), אינם יכולים להביא ברכה אלא כשהם אמנם מובדלים ומופרדים – וזו הדרך לאחדות אמיתית ולשלום אמיתי.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר “שלחן שבת”, מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך יח)

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!