beach-1835195_1280

כל אדם יכול לשנות את העולם

ראש השנה נקבע על ידי הבורא – לא ביום שבו נברא העולם בכלל, אלא ביום שבו נברא האדם – אדם הראשון.

בבריאת האדם לא רק שהסתיימה כל מלאכת הבריאה של ששת ימי בראשית, אלא שבזה היא אף באה לידי שלמות ומילוי.

בכך הושגה שלמות הבריאה – לא רק מפני שהאדם הוא היצור הנעלה ביותר, אלא יחד עם זאת גם מפני שהאדם הוא היצור המסוגל, והצריך, ומי שעתיד בסופו של דבר להביא את כל שאר חלקי הבריאה לשלמותם הם.

דבר זה מושג כאשר האדם מנצל במידה מלאה את כל כוחותיו שלו ואת כל כוחות הטבע – הן בעולם ה’דומם’, הן בעולם ה’צומח’ והן בעולם ה’חי’ – לשם הטוב ולשם הקדושה, שכן בכך מגיע כל נברא, והבריאה בכללה, לידי התאמה עם רצון הבורא.

_______

בריאת האדם מתייחדת בין השאר, בכך שהאדם “נברא יחידי” בניגוד לנבראים אחרים שנוצרו במספרים גדולים.

דבר זה מורה ומדגיש כי לאדם אחד ויחיד האפשרות להביא את הבריאה כולה לתכליתה ולשלמותה, כשם שאדם הראשון עשה זאת. מיד לאחר בריאתו, ביום ראש-השנה הראשון – אדם הראשון דרש ואף השיג שכל ברואי עולם יכירו בשלטון הבורא, מתוך הכרזה: “בואו נשתחווה ונכרעה נברכה לפני ה’ עושנו” – על ידי “נשתחווה”, על ידי התבטלות עצמית מסוגל הנברא להתאחד עם הבורא ובכך להשיג את השלמות הרמה ביותר.

וחכמינו זיכרונם לברכה מלמדים אותנו כי מאדם הראשון אנו לומדים ויודעים זאת לגבי כל אדם: “לפיכך נברא האדם יחידי, ללמדך… נפש אחת… כאילו קיים עולם מלא”.

כל יהודי בכל מקום ומצב בו יימצא – יש לו האפשרות המוחלטת להתרומם להגיע לדרגא העילאית ביותר של שלמות, ולהחיל אותה גם ב’עולם מלא’ – בבריאה כולה.

________

ראש השנה – יום בריאת אדם הראשון – מגלה לנו את התפקיד שלנו.

אי אפשר להעלות תירוצים אלו שאינם ממלאים את תפקידם בטענה ש”בלתי אפשרי לשנות את העולם” או ש”לא קיבלו מהוריהם את החינוך וההכשרה במתאימים לכך” או ש”העולם גדול כל כך ואילו הוא בודד, ומה ביכולתו להועיל?”

ראש השנה מעניק כוחות למילוי התפקיד, משום שביום זה מתחדשת שנה חדשה עם כוחות מחודשים כביום ראש השנה הראשון.

_________

יעזור ה’ לכל אחד ואחת לקבל ביום ראש השנה החלטות איתנות ברוח ראש השנה ולקיים בפועל החלטות אלה בכל יום מימי השנה הבאה,

לפי תוכנו של ראש השנה, שאינו התחלת השנה בלבד אלא בעיקר ה’ראש’ של השנה, וכשם שהראש מנהיג כל איבר של הגוף כולו כך צריכות החיות וההחלטות של ראש השנה למלא ולהנהיג את כל ימי השנה.

ואז הגוף (השנה) כולו – נעשה בריא בכל המובנים.

בברכה לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

(מתוך מכתב של הרבי מליובאוויטש אל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם, תשכ”ד)

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!