sinai-2796451_1280

פרשת יתרו – מילים מצריות בעשרת הדיברות

מעמד הר סיני, שבו נתגלה הקב”ה לעיני כל ישראל ומסר להם את התורה, נפתח בדיבר הראשון: “אנוכי ה’ אלוקיך”. אומר על כך מדרש תנחומא: “אנוכי – לשון מצרי”.

דבר זה מעורר פליאה רבה ביותר: הרי עשרת הדיברות הם “כללות כל התורה” – הם מרכזים ומתמצתים את התורה כולה. בהם עצמם, שני הדיברות הראשונים מקודשים עוד יותר, שכן “אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו”.

מבין שניהם, הדיבר הראשון הוא בדרגה עליונה עוד יותר, והמילה הראשונה – ‘אנוכי’ – מתייחסת לעצמותו של הקב”ה ממש (‘אנכי’ ראשי תיבות: אנא נפשי כתבית יהבית – אני את עצמי כתבתי ונתתי). אם כן, איך ייתכן שדווקא מילה זו באה בלשון מצרי?!

המטרה מחייבת

כדי להבין זאת, יש להתעמק תחילה במהות ובמטרת כל ההתגלות האלוקית על הר-סיני. התורה לא ניתנה רק כדי לשמור על קדושתה של לשון הקודש; לשם כך בלבד לא היה צורך בכוח המופלא של מעמד הר סיני. הקב”ה ירד על הר סיני כדי שאפשר יהיה לקדש ולהעלות את הדברים השפלים והירודים ביותר – את ה’לשון מצרי’.

גם לפני מתן התורה למדו תורה. גם קודם לכן הייתה קיימת קדושה. אך מטרתו של מעמד הר סיני הייתה לחבר את הקדושה עם המציאות הגשמית. לקדש ולרומם גם את הדברים הרחוקים לגמרי מעולמה של תורה וקדושה. ומאחר שזו התכלית והמטרה, בא הדבר לידי ביטוי מיד במילה הראשונה של עשרת הדיברות – כדי לתת את הכוח לחבר ‘לשון מצרי’, שמסמל את הדיוטה התחתונה ביותר, עם שיא הקדושה – עם הקב”ה עצמו.

הדרך אל הקב”ה

ההתלבשות של הקב”ה עצמו ב’לשון מצרי’ באה ללמד, שהדרך אליו עוברת דווקא בתוך הדברים הנחותים והירודים. ככל שההתעסקות בתורה ובתפילה (‘לשון קודש’) תהיה גדולה וחשובה, מגיעים על ידה לקדושה מוגבלת בלבד. לעומת זאת, אל הקב”ה בכבודו ובעצמו מגיעים דווקא על ידי “למצרים ירדתם” – על ידי העלאת הדברים הגשמיים, הנחותים, לקדושה.

דווקא כאשר יהודי יוצא מד’ האמות של התורה והתפילה, ועוסק בדברים גשמיים על פי התורה – הוא מגיע אל הקב”ה עצמו וממלא את רצונו ואת התכלית העיקרית של הבריאה ושל מתן התורה.

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!