thunderstorm-3625405_1280

פרשת חוקת – המן, ענני הכבוד ובאר מרים

בפרשת חוקת מסופר על הסתלקותם של אהרון ומרים, ועל התוצאות המיידיות שהדבר גרם: אחרי מותה של מרים חדלה בארה של מרים לספק לעם-ישראל מים. לאחר הסתלקות אהרון נסתלקו ענני הכבוד ומיד בא עמלק להילחם בישראל.

חז”ל מציינים בהקשר זה, כי ענני הכבוד שהגנו על העם במדבר היו בזכותו של אהרון; באר-המים שנדדה עם בני-ישראל בכל נדודיהם הייתה בזכות מרים; והמן, שסיפק את צורכי העם במשך ארבעים שנה, ירד בזכותו של משה רבנו. כשנסתלקו אהרון ומרים, נסתלקו עמם גם ענני הכבוד ובאר המים, ומאוחר יותר חזרו ניסים אלה בזכותו של משה.

שלושה צרכים

המן, ענני הכבוד ובאר המים סיפקו שלושה צרכים בסיסיים של האדם. המן הוא מזון, שנספג בגוף ונעשה דם מדמו ובשר מבשרו של האדם. ענני הכבוד סיפקו הגנה מבחוץ – הם בלמו את רוחות המדבר, יישרו את הדרכים  ואף כיבסו את הבגדים, כמסופר במדרש. הבאר נתנה את המים, שהם עצמם אינם מזינים, אך הם מספקים את הנוזלים החיוניים להעברת המזון לכל איברי הגוף.

שלושת העניינים הללו קיימים גם בתורה: יש בתורה ההיבט שהיא חודרת לפנימיות האדם ומזינה את נפשו; יש בתורה הכוח להגן על האדם מפני הרוחות המנשבות מבחוץ; ויש בתורה כוח להגיע לכל מקום ולכל פרט.

מזון לנפש

כשיהודי לומד תורה, חודרת החכמה האלוקית אל תוך מוחו ולבו ונעשית חלק ממנו – כשם שהמזון מתמזג עם הגוף. משום כך אין יהודי אחד שווה לחברו בלימוד התורה. יש המסוגל ללמוד ולקלוט הרבה, ובהבנה מעמיקה, ואילו חברו מתקשה בלימודו ואינו מבין אלא את שטחיות הדברים. כי דבר שצריך להיקלט בפנימיות האדם, תלוי ביכולת הקליטה של כל אחד ואחד. זהו המזון שבתורה.

יש בתורה גם הכוח להתמודד עם כל קשיי העולם. כל יהודי, ללא שום הבדל מיהו ומהי יכולת הבנתו, קשור אל התורה, ויכול למצוא בה משען ומחסה מפני כל בעיה. מבחינה זו התורה היא כענני הכבוד – היא מיישרת את הדרך ומסלקת כל מכשול והפרעה.

הדבר השלישי שיש בתורה, הוא סגולת ה’מים’ שבה. כשם שטבע המים לרדת ממקום גבוה למקום נמוך ולהגיע לכל מקום, כך גם התורה ירדה מרום-מעלתה ממקורה האלוקי וירדה עד למטה-מטה, באופן שכל אדם מישראל יכול ללמדה ולספוג באמצעותה את מעלותיה האחרות. אין יהודי שאינו יכול ללמוד את התורה ולהבינה על-פי יכולתו.

ניצוץ ממשה

אף על פי שהמן היה בזכות משה, העננים בזכות אהרון והבאר בזכות מרים, הרי לאחר שמתו אהרון ומרים חזרו העננים והבאר בזכותו של משה רבנו. כי משה, כמנהיג העם, רותם עצמו לכל מטלה שהעם זקוק לה.

זו תכונתו של מנהיג ישראל אמיתי, שהוא דואג לכל צורכי העם. ומאחר שבכל יהודי יש ניצוץ ממשה רבנו, מכאן שכל אחד ואחד חייב לעשות למען הכלל. כאשר נפערת פרצה ונוצרת בעיה, אין אדם מישראל יכול לומר: “אין זה עסקי”. החובה מוטלת על כל יהודי, לסייע ככל יכולתו לצורכי עם-ישראל.

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!