woman-g7fcb729c5_1280

פרשת חיי שרה – כשפועלים כראוי מובטחת הצלחה

כאשר הטיל אברהם אבינו על אליעזר עבדו את השליחות ללכת אל ארם-נהריים ולהביא משם אישה לבנו יצחק, סיים במילים “ה’ אלוקי השמים… ישלח מלאכו לפניך ולקחת אישה לבני משם”. לאחר מכן, כאשר הגיע לשם אליעזר וישב עם בתואל, אביה של רבקה, ציטט את דברי אברהם אבל בשינוי רב-משמעות: “ה’… ישלח מלאכו איתך והצליח דרכך”.

ההבדל בין “ישלח מלאכו לפניך” ל”ישלח מלאכו איתך” ברור למדיי: “איתך” פירושו שהמלאך הולך עם אליעזר ומסייע לו במילוי שליחותו, ואילו “לפניך” משמעותו שהמלאך הולך לפניו ומסדר את כל העניינים, כדי שבהגיעו לשם כבר ימצא אליעזר את ההצלחה מוכנה מראש.

למה שינה?

ואכן, אליעזר זכה ל”ישלח מלאכו לפניך” – מיד בהגיעו לארם נהריים, אל באר המים, באה רבקה אל הבאר. גם אחר כך, כאשר בני משפחתה אמרו “נקרא לנערה ונשאלה את פיה”, השיבה רבקה מיד – “אלך”, אע”פ שאליעזר לא דיבר אתה קודם לכן כלל על ההצעה להינשא ליצחק.

בזאת מתחזקת השאלה מדוע שינה אליעזר, בדברו אל בתואל, מלשונו של אברהם, ובמקום “ישלח מלאכו לפניך” אמר “ישלח מלאכו איתך“.

הצלחה מלמעלה

הסיבה לכך כדלהלן: בשעה שאליעזר יושב עם אבי הכלה המיועדת ודן עמו בעניין, אין טעם לומר לו שמלאך ה’ כבר מסדר את כל העניינים קודם לכן, שהרי אז יכול בתואל לטעון שכל המשא-ומתן מיותר. על מה יש לדון כאשר לדבריו המלאך כבר פעל ועשה הכול?

ובכל זאת רמז אליעזר עניין זה בציינו שאברהם אמר לו כי המלאך “יצליח דרכך”. הצלחה אמיתית היא ברכה אלוקית. וכך גם כאן זכה אליעזר לברכה שהצלחתו לא תהיה אך ורק פועל יוצא של פעולותיו ומאמציו, אלא תבוא לגמרי מלמעלה. ולכן כששמע זאת בתואל השיב: “מה’ יצא הדבר, לא נוכל לדבר אליך רע או טוב”.

שני תנאים

כוח זה של “עבדי אבות” ניתן גם ל”בנים”, לכל אחד ואחד מעם ישראל, אלא שלשם כך דרושים שני תנאים: א) להיות “עבדי אבות”, שהאדם לא ירגיש את עצמו בעל מציאות אישית משל עצמו, אלא יתבטל לגמרי לקב”ה; ב) דרושה תפילה, כשם שהתפלל אליעזר, תפילה המבטאת את ההכרה שהאדם אינו סומך על כוחותיו-שלו, אלא הולך ופועל בכוחותיו של הקב”ה.

מהסיפור הזה אנו גם למדים הוראה, שאין לשליח להסתפק בכך שהוא עושה את כל התלוי בו, אלא הוא נדרש להשיג את ההצלחה בפעולותיו. לכאורה הוא יכול לטעון, שיש לו שליטה על מה שהוא עושה, אך אין לו שליטה על הזולת, שכן הדבר תלוי בבחירתו. למדנו מסיפור אליעזר שגם בדבר התלוי בבחירתו של הזולת (הסכמתם של בתואל ורבקה) יכולה להיות מובטחת ההצלחה, כאשר יוצאים לשליחות ופועלים בה כראוי.

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!