pyramids-ga5fc120b6_1280

פרשת בא – ארבעה שלבים ביציאה ממצרים

בפרשתנו הקב”ה חוזר ומבטיח להוציא את בני-ישראל ממצרים, וכאן מופיעים ארבעה לשונות של גאולה: “וְהוֹצֵאתִי… וְהִצַּלְתִּי… וְגָאַלְתִּי… וְלָקַחְתִּי”. כנגד ארבעת הלשונות הללו נִתְקְנוּ ארבע הכוסות שמצווה לשתות בליל הסדר.

לכן שתיית ארבע הכוסות הללו צריכה להיות בהסבה, שכן ההסבה היא ביטוי של חירות, והדברים שנעשים בלילה הזה כ”זכר לגאולה ולחירות” צריכים להיעשות בהסבה. מכיוון שארבע הכוסות הן כנגד ארבעת לשונות הגאולה, הרי שהן בכלל הדברים שנעשים “זכר לגאולה ולחירות”, ולכן יש לשתותן בהסבה.

הכוסות ושלבי הסדר

כל אחת מהכוסות הללו נשתית בחלק אחר של ליל הסדר, ויש קשר בין תוכנו המיוחד של אותו חלק ללשון הגאולה שהכוס קשורה בו. הכוס הראשונה היא כוס הקידוש, שבה אומרים “זכר ליציאת מצרים”. כוס זו היא כנגד ההבטחה “והוצאתי“.

על הכוס השנייה קוראים את ההגדה, שבה מסופר סיפור יציאת מצרים והניסים והנפלאות שהיו בה. כוס זו היא כנגד “וגאלתי“, שבהמשך הפסוק מתוארת עוצמתם של ניסי היציאה ממצרים.

כוס הגאולה

הכוס השלישית היא כוס ברכת המזון, שבה אנו מודים לקב”ה “על תורתך שלימדתנו” (ומי שלא הזכיר זאת, לא יצא ידי חובתו). כוס זו היא כנגד “ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים”, פסוק המכוון למתן-התורה.

הכוס האחרונה משמשת לאמירת ההלל ועליה מברכים את ברכת ‘השיר’, דבר השייך במיוחד לגאולה העתידה. עניין זה מרומז בלשון “והצלתי“, שבה לא תוארה ההצלה עצמה, אלא נאמרה הבטחה בלשון כללית. וכך גם הגאולה העתידה – “לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, שדברים סתומים הם אצל הנביאים”.

שלבים ביציאה הרוחנית

בפנימיות העניינים רומזים ארבעת הלשונות הללו לארבע דרגות בתשובה, המרומזות בפסוק “סור מרע, ועשה טוב, בקש שלום, ורדפהו”. בראש ובראשונה צריך שיהיה “סור מרע” – לא לפגום את הנפש על-ידי עוונות במחשבה, דיבור ומעשה. לאחר מכן “ועשה טוב” – לתקן את כל מה שהיה חסר בלימוד התורה ובקיום המצוות.

אלה שתי הדרגות של התשובה במובנה הבסיסי – ‘תשובה תתאה’ [=תשובה תחתונה]. למעלה מזה היא התשובה העליונה ‘תשובה עילאה’, שלא נועדה לתקן פגמים, אלא להגיע ל’שיבה’ אמיתית ועמוקה למקור הכול – לקב”ה. גם בדרגה זו שתי דרגות, כנגד הצד הנגלה של המציאות והצד הנסתר שבה. אלה ארבעת השלבים של היציאה מ’מצרים’ הרוחנית, המקבילים ליציאה ממצרים כפשוטה.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר “שלחן שבת”, מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך יא) 

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!