horse-4596827_1280

פרשת בשלח – אין פשרות במלחמה בקרירות

שתי מלחמות עברו על עם ישראל בדרכו ממצרים לקבלת התורה על הר סיני: האחת, המלחמה עם פרעה מלך מצרים. השנייה, המלחמה עם עמלק.

בפרשתנו אנו קוראים על שתי המלחמות הללו ומבחינים בהבדל בולט בין דרך התגובה שנדרשה מבני ישראל כלפי כל אחת מהן: בעניין המלחמה עם פרעה אמר הקב”ה – “ה’ ילחם לכם ואתם תחרישון”. ואילו כשבא עמלק ונלחם עם ישראל, ניתן להם ציווי הפוך – “צא הילחם בעמלק”.

בלי גבורה צבאית

ההבדל המהותי בין שתי המלחמות הללו הוא, שפרעה וצבאו היו סכנה גשמית לעם ישראל, ואילו עמלק היה סיכון רוחני. את הסכנה הגשמית נדרש עם ישראל להשאיר לקב”ה, אך בעניין הסכנה הרוחנית נדרש להגיב מיד ולהילחם בעמלק.

פרעה רדף אחרי בני ישראל, אך לא עמד בינם ובין הקב”ה. באופן ישיר לפחות לא הייתה זו מלחמה באמונה של בני ישראל וברצונם לעבוד את ה’. משום כך קיבל עליו הקב”ה את המלחמה הזאת וציווה לבני ישראל: “ואתם תחרישון”.

העם היהודי אינו מעלה על נס את הגבורה הפיזית ואינו אומר: “כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה”. הוא אינו זקוק לניצחון על פרעה כדי שיהיה לו במה להתגאות. בקבלו עליו את המלחמה בפרעה ובחילו רמז הקב”ה לעם ישראל, כי מלחמות וגבורה צבאית – לא בהן גאוותו של העם היהודי.

הפריע לקבלת התורה

לעומת זאת, עמלק מסמל סוג אחר לגמרי של מלחמה. עמלק יצא להילחם בבני ישראל בדיוק לאחר שעברו את ים סוף והיו בדרכם להר-סיני לקבל את התורה. דווקא ברגע זה הזדרז עמלק לצאת למלחמה ולחצוץ בין בני-ישראל לבין הר-סיני.

התורה מתארת את מעשהו של עמלק במילים: “אשר קרך בדרך”, “קרך” – מלשון קרירות. עמלק בא לקרר את עם ישראל בשעה שזה היה בשיא התלהבותו לקראת קבלת התורה. כנגד מצב כזה נדרש עם ישראל להגיב מיד ולא להמתין שהקב”ה יילחם בשבילו.

כאשר מישהו או משהו מנסים להפריע לקבלת התורה, כשכוח כלשהו מנסה למנוע את עם ישראל מלימוד תורה ומקיום מצוות – כאן אין ממתינים שהקב”ה יילחם במפריעים, אלא יש לעשות כל מה שאפשר, לרבות מלחמה כפשוטה, כדי שיהודים יוכלו להוסיף ללמוד תורה ולקיים מצוות באין מפריע.

“עמלק” הפנימי

ידועה המצווה לזכור בכל יום את זכר עמלק. הלקח שאנו לומדים מפרשתנו בעניין עמלק הוא, שאסור שיהיו שום פשרות כאשר צץ ניסיון כלשהו לקרר את היהודי בעבודת-ה’.

המלחמה הזאת מול עמלק היא נצחית. יש ה’עמלק’ הפנימי, שקיים בנפשו של כל אחד ואחד, המנסה לצנן את התלהבותו של היהודי ואת אש הקדושה והאהבה לה’ הבוערת בליבו. בעניין זה, יש לזכור, אין שום פשרות. יש להתייצב נגד ‘עמלק’ זה במלוא התוקף, לדחותו ולסלקו באין אומר ודברים, בכל האמצעים האפשריים – וללכת במלוא ההתלהבות ל’קבלת התורה’ ולעבודת ה’.

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!