man-g97cda8d3a_1280

פרשת בראשית – לצאת לחיים בגישה נכונה

על שבת בראשית יש פתגם מפורסם של אדמו”רי חב”ד, שהשבת הזאת משפיעה על כל השנה: “באופן שהאדם מעמיד את עצמו בשבת זו, כך תתנהל השנה כולה”.

המרכזיות הזאת של שבת בראשית דורשת ביאור. לכאורה, חג השבועות, שבו ניתנה התורה, הוא תאריך מרכזי יותר. ובכלל, יש פרשיות נוספות, שבהן מופיעים ציוויים יסודיים ומרכזיים בחיי יהודי. מה המיוחד בשבת בראשית?

אלא המיוחד בפרשה זו הוא, שבה מתוארת בריאת העולם. ידיעת עובדה זו וההתבוננות במשמעותה, הן אבן-היסוד של עבודת-ה’ בכל השנה. ככל שיהודי חדור יותר במשמעותה של שבת בראשית, כך ייקל עליו לעבוד את בוראו במשך כל ימות השנה.

מאמר תמידי

סיפור הבריאה נפתח ב”בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ”. הרמב”ן מפרש, שהמילה ‘בריאה’ מורה על התהוות יש מאין. כלומר, לפני הבריאה לא הייתה שום מציאות, היה אין ואפס, ומן האיִן הזה ברא הקב”ה את העולם.

זהו חידוש עצום, שאינו דומה לכל פעולת יצירה המוכרת לנו: יצירת מציאות של עולם – מאי-מציאות – מן האין והאפס המוחלט. לכן, כדי שהעולם הנברא אכן יישאר במציאותו ולא יחזור להיות אין ואפס, כפי שהיה בתחילה, צריך הקב”ה להוסיף לברוא אותו מחדש בכל רגע ורגע, בדיוק כפי שבראו בפעם הראשונה.

אין מציאות

בדרך זו מבאר רבנו הזקן בספר התניאאת הפסוק: “לעולם ה’ דברך ניצב בשמים” (תהילים קי”ט) – שהמאמר האלוקי “יהי רקיע”, שבאמצעותו נתהווה הרקיע, מאמר זה ניצב לעולם בתוך השמים כדי לקיימם. כי אם יפסיק הקב”ה את המאמר האלוקי, יחזרו השמים בו-ברגע לאין ואפס כבתחילה.

משמעות הדבר היא, שמציאותו האמיתית של העולם היא המאמר האלוקי. לעולם עצמו אין שום קיום עצמאי. כל קיומו של העולם אינו אלא המאמר האלוקי, אשר בורא ומקיים אותו בכל רגע ורגע. הרי שהמאמר האלוקי הוא אמיתת המציאות של הבריאה כולה.

העולם אינו מפריע

עתה נוכל להבין את מרכזיותה של שבת בראשית. פרשה זו מעניקה לאדם את ההתייחסות הנכונה לעולם. כשהוא יוצא לחיים, הוא נתקל בקשיים ובהפרעות. הוא צריך לשלב את עקרונות התורה בתוך מציאות החיים, בתוך פעולותיו ועסקיו, ולפעמים נדמה שיש סתירה ביניהם.

אומרת לו התורה: “בראשית ברא אלוקים” – מציאות העולם אינה אלא עשרת המאמרות שבתורה, ובאותה תורה נאמר “אנכי ה’ אלוקיך” וכתובות בה תרי”ג המצוות. לא תיתכן סתירה בין השניים, לא ייתכן שהעולם יפריע לקיום המצוות!

יהודי שיוצא אל החיים של כל ימות השנה כשהוא חדור בהכרה זו, לא יראה בענייני העולם הפרעה לתורה. אדרבה, גם בשעה שהוא עוסק בעסקיו, יכניס דברי תורה ויעסוק במעשים טובים, וכך תתנהל השנה כולה מתוך הצלחה בגשמיות וברוחניות.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר “שלחן שבת”, מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך א) 

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!