lamp-3538247_1280

פרשת בלק – הצניעות של עם ישראל

לאחר שתי פעמים שבהן ניסה בלק להביא את בלעם לידי כך שיקלל את ישראל, ואילו הקב”ה שם בפיו דברי ברכה מופלאים – לקחו בלק אל ראש הפעור. בלעם צפה משם על עם-ישראל, “וַיַּרְא אֶת יִשְׂרָאֵל שֹׁכֵן לִשְׁבָטָיו”, ובעקבות זאת ” וַתְּהִי עָלָיו רוּחַ אֱלֹהִים”.

מה ראה בלעם שגרם לאותה השראה של “רוח אלוקים” עליו? מפרש רש”י, שהוא ראה שני דברים: א) “ראה כל שבט ושבט שוכן לעצמו ואינן מעורבים”. ב) “ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, שלא יציץ לתוך אוהל חברו”.

צניעות המשפחות

שני הדברים הללו שראה בלעם בעם-ישראל, הביאו אותו לקריאת התפעלות: “מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב מִשְׁכְּנֹתֶיךָ יִשְׂרָאֵל”. כשאמר “מה טובו אוהליך יעקב”, התכוון לבטא את התפעלותו מכך ש”ראה פתחיהן שאינן מכוונים זה מול זה. וכשאמר “משכנותיך ישראל”, התכוון לעובדה ש”כל שבט ושבט שוכן לעצמו ואינן מעורבים”.

שתי המעלות הללו מביאות לידי ביטוי את הצניעות הגדולה של עם-ישראל. המעלה הראשונה היא: “מה טובו אוהליך יעקב” – שפתחי האוהלים בעם-ישראל אינם מכוונים זה כנגד זה, כדי לשמור על הצניעות של כל משפחה ומשפחה.

שמירת הייחוס

למעלה מזה היא המעלה של “משכנותיך ישראל” – שכל שבט ושבט שמר על ייחוסו. הדבר מעיד על הזהירות הגדולה של בני-ישראל בצניעות, עד שידעו בוודאות את “ספרי ייחוסיהם ועדי חזקת לידתם”, ולא התערבבו זה בזה. וכשראה בלעם מעלה זו, התפעל ביותר, עד ש”עלה בליבו שלא לקללם”.

מכל זה אנו למדים עד כמה גדול עניין הצניעות, ועד שאפילו דבר קל, כמו כיוון הפתחים, שלא יהיו זה כנגד זה, בכוחו לפעול אפילו על בלעם הרשע שלא יקלל את עם-ישראל, אלא שיברכם בברכה הגדולה: ” כִּנְחָלִים נִטָּיוּ כְּגַנֹּת עֲלֵי נָהָר”.

הפיכת הקללה

אל יאמר אדם שצריך להיזהר רק בדבר גדול ועיקרי בצניעות, כעין זה ש”כל שבט ושבט שוכן לעצמו ואינן מעורבים”, ואילו בפרט קל ביותר אין הכרח לדקדק. יש לדעת שגם פרט זה חיוני ועיקרי, עד שבכוחו להפוך כל דבר שלילי לתכלית הברכה.

ועדיין יש מקום לפיתויי היצר, שהדבר אמור רק בדרך התנהגות קבועה, אבל כשמדובר בהתנהגות זמנית וארעית, אין הכרח לדקדק בכל פרט קטן של דיני הצניעות. על כך באה ההוראה, שגם כשבני-ישראל נמצאים ב”אוהליך”, באוהל ארעי (וכמו-כן כשנמצאים בדירות-עראי במקומות הנופש בימי הקיץ) – חיוני להיזהר בכל פרט של דיני הצניעות. כשנזהרים בזה, הופך הקב”ה את כל העניינים השליליים לתכלית הברכה, ועד לייעוד השלם של “משכנותיך” – שיחזיר הקב”ה את משכנו, את בית-המקדש, שירד ויתגלה והקב”ה ישכון בו לעד ולעולמי-עולמים.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך גליון שיחת השבוע, מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך יג)

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!