bulb-g90151ab2e_1280

פרשת בהר בחוקותיי – אין טוב בלי עבודה

בפרשת השבוע מזהירה התורה שלא להלוות (ולא ללוות) בריבית. אזהרה זו מסתיימת במילים: “אני ה’ אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים”.מסבירים חז”ל: “כל המקבל עליו עול ריבית – מקבל עול שמים, וכל הפורק ממנו עול ריבית – פורק ממנו עול שמים”.

מתעוררת כאן השאלה, למה נבחרה דווקא מצות ריבית לסמל את קבלת עול מלכות-שמים? במה נתייחדה ממצוות אחרות, עד שקיומה או אי-קיומה הם ביטוי לעצם הקשר בין האדם לבוראו?

רווח בלי מאמץ

מהי בעצם ריבית? תמציתה של הריבית היא עשיית רווח בלי מאמץ, מעמלו של אדם אחר. כשאדם מלווה כסף לרעהו, שוב אין זה כספו-שלו, אלא של הלווה (אם כי הלווה חייב לו כסף). המלווה בריבית נהנה מכסף שאינו שלו, רק מכוח העובדה שבעבר היה שייך לו (אין הדבר דומה למשקיע בעסק, שאז זה כסף שלו שמופקד בעסק, והוא נהנה מרכושו-הוא, בעוד שכסף ההלוואה שוב אינו שייך למלווה).

דבר זה מסביר למה מסמל קיומו של איסור ריבית את כללות עבודת-ה’. הקב”ה ברא את עולמו באופן שכל ברכה ושפע יבואו רק על-ידי עבודה ועמל. הדבר אמור הן על החיים הגשמיים והן על השפע והברכה הרוחניים שבאים מלמעלה. המצוות הן ביטוי לעיקרון זה של עבודת האדם, שצריך לעשות מעשים טובים כדי להשיג דרגה רוחנית כלשהי.

לא מתנות-חינם

מדוע קבע הקב”ה עיקרון זה? למה הקב”ה, שהוא ‘תכלית הטוב’, לא יעניק מברכותיו לברואיו בלא שיצטרכו לעמול על כך?

התשובה היא, שאדרבה, דווקא בגלל שהוא ‘תכלית הטוב’ ורוצה בטובתו האמיתית של האדם – לכן קבע שכל דבר יושג רק על-ידי עבודה, משום שרק דבר שהאדם מגיע אליו בעמלו וביגיעתו – זה דבר טוב באמת.

דברים שניתנים חינם נקראים ‘נהמא דכיסופא’ (=לחם בושה). מתנת חינם אינה מתנה ואין בה נחת וסיפוק. אך כשאדם עמל והתייגע ואחר-כך קיבל שכר על עבודתו – שמחתו שלמה ואז הוא מרגיש שקיבל דבר טוב באמת. לכן דרושה עבודת-ה’, כדי שהשפע האלוקי יתקבל כשכר עבודה ולא כמתנת-חינם.

הריבית כסמל

המצווה שמסמלת עיקרון זה יותר מכל המצוות האחרות היא איסור ריבית. האדם הנזהר מריבית מבטא בכך את רצון-ה’, שכל דבר יושג רק על-ידי עבודה ועמל. לעומת-זאת, החוטא ונוטל ריבית, סותר בהתנהגותו את הכלל הבסיסי שמאחורי כל קיום התורה והמצוות. אם אפשר להרוויח בלי עמל ויגיעה, מכספו של הזולת – לשם מה דרוש כל קיום התורה והמצוות?

לכן כל המקיים מצווה זו – “מקבל עול שמים”, וכל המלווה בריבית – “פורק ממנו עול שמים”.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר “שלחן שבת”, מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך ג)

להרשמה לנבחרת ו/או יצירת קשר בכל עניין: https://netivotonline.com/habad-netivot/

שתפו חברים

נתיבות אונליין

האפליקציה של נתיבות והסביבה – קופונים, עסקים, מידע עירוני, כתבות ומאמרים ועוד.

בהורדה חינם!