תקנון לאתר / לאפליקציה

 1. מבוא ונספחים
  • המבוא להסכם והתקנון הכללי ותנאי שימוש באפליקציה / האתר לרבות כל הנספחים המצורפים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
  • כותרות הסעיפים נועדו לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי ההסכם לפיהן.
  • האמור בלשון זכר – לשון נקבה במשמע, ולהפך; בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, ולהפך.
 2. התמורה
  •      כתמורה לשירותי החברה ישלם המזמין סכום כולל כמפורט בטופס ההצטרפות לשירותי חברה (להלן: “התשלום“).Kdigital  תוצג שכנוי (החברה).
  •     כל תשלום לחברה לרבות מקדמה, תשלומים חודשיים, קידום, פרסום וכו’ יחויבו באמצעות כרטיס אשראי של המזמין ו/או כל צורת תשלום המוסכם ע”י הצדדים, אשר פרטיהם יסופקו על ידי המזמין לצורך זה, וחשבונית בגינם תשלחנה, לבחירת  החברה, בדואר רגיל או בדוא”ל המעודכן של המזמין.
  •      איחור בתשלום של מעל 7 ימים מאחד ממועדי התשלום הקבועים לעיל יהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
  •      לאחר תקופת ההתחייבות, החברה רשאית לעדכן את סכום התשלום החודשי בכל עת ולשיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתינתן על כך הודעה של 7 ימים למזמין אשר יוכל להביא את ההסכם לסיומו.
 3. הגבלת אחריות
  •      מובהר כי לחברה לא תהיה כל אחריות בגין נזק או הפסד עקיף, מיוחד, בלתי ישיר או תוצאתי, לרבות בגין נזקים אשר יגרמו, למזמין ו/או לכל ישות אחרת, כתוצאה מהתקנת האפליקציה / שימוש באתר נשוא העבודה או עקב שיווקה, השימוש בה או העדר היכולת לעשות בה שימוש, ולרבות בגין אובדן נתונים או מידע.
  •    המזמין מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרת הסכם זה לרבות כל פניה ו/או תביעתה של צד ג’ בגין מעשה ו/או מחדל ו/או כל עניין אחר הקשור לפרסום מבצעים, מידוע, קופון וכ”ו של המזמין אשר יהיה האחראי הבלעדי.
  •        ידוע למזמין כי מחובתו להעביר את כל החומר הנדרש לבניית כרטיס הלקוח שלו באתר ו/או באפליקציית של המיזם, במייל מיד עם חתימתו על ההסכם הנ”ל או הצטרפותו באמצעות הרשמה דרך האתר / ניוזלטר או כל הרשמה אחרת. היה ולא הועברו החומרים תוך 14 יום מיום החתימה / ההרשמה להסכם הנ”ל, החברה תהיה רשאית לבנות למזמין כרטיס לקוח לפי הבנתה ולמזמין לא תהיה כל טענה. לאחר בניית כרטיס הלקוח, כל שינוי יהיה כרוך בתשלום כמפורט בהסכם הנ”ל.
 4. סיום החוזה על ידי הצדדים
  •      במקרה של ביטול או הפרה יסודית של החוזה על ידי המזמין, תחשב התמורה אשר שולמה לחברה או אשר הייתה אמורה להיות משולמת לחברה, עד למועד סיום תקופת ההתקשרות, לרבות רכיב התשלום החודשי בגין העבודה, כפיצויים מוסכמים אשר יחולטו על ידי החברה ובאם טרם שולמו במלואם ישולמו על ידי המזמין לחברה מיד עם ביטול החוזה. סכום הנ”ל לא יפחת מ 1200 ש”ח בתוספת מע”מ לשנה ואם חלק מהתשלומים כבר שולמו במשך השנה, הם יקוזזו מהסכום הנ”ל.    
  •       מובהר, כי לחברה הזכות לסיים חוזה זה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שאם נסתיים חוזה זה על ידי החברה, תפסיק החברה את  החיובים החודשיים של המזמין.
  •    מובהר, כי עם ביטול או סיום החוזה, יוסר מהאפליקציה ו/או מהאתר  כל המידע של המזמין ולא ניתן יהיה עוד לשחזרו.
 1. הוראות ותנאים נוספים
  •    מובהר, כי האפליקציה / האתר יושבת על מערכת צד ג’ ובנוסף, תלויה בתשתיות ההורדה של חברות אפל וגוגל ולכן, לא תהא למזמין כל טענה בגין עיכובים, תקלות, באגים ו/או כל נזק אחר אשר אינו תלוי ישירות בחברה.
  •      מובהר, כי עניינו של חוזה זה אינו באספקת מוצר כי אם מתן שירות, וכי זכות היוצרים באפליקציה / האתר, לרבות קוד המקור באפליקציה ו/או באתר אך למעט תכנים אשר סופקו על ידי המזמין, אינם עוברים למזמין.
  •      המזמין מצהיר, כי בידיו ההרשאות המתאימות לשימוש בחומר המועבר על ידו לחברה לשם ביצוע העבודה, וכי אין בתכנים כדי להפר את חוקי מדינת ישראל או לפגוע בתקנת הציבור, ומתחייב שלא להעביר לחברה חומר בניגוד לאמור. מובהר, כי החברה תהא רשאית שלא לקבל ואף להסיר תכנים אשר יש לה בעניינם יסוד להניח שהועברו בניגוד לאמור. למען הסר ספק, מובהר, כי המזמין נושא במלוא האחריות בגין תוכן אשר הועבר על ידו לחברה לשם ביצוע העבודה או אשר נשלח לחברה (לרבות לעניין הפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיו”ב).
  •      המזמין מעניק לחברה להציג את האפליקציה / האתר, לרבות בצירוף שם המזמין, תחום עיסוקו וסימני המסחר שלו, במסגרת פרסומיה, בכל מדיה רלוונטית וכראות עיניה.
  •       לאחר החתימה על הסכם זה, החברה תעלה לאפליקציה / לאתר של המיזם את פרטי המזמין ותודיע לו על כך במייל המעודכן בטופס ההצטרפות ו/או בפרטים אשר ישלחו דרך המידה הדיגיטלית. על המזמין לבדוק שכל פרטיו הועלו בצורה נכונה. כל שינוי, תיקון בפרטי הלקוח שיגיעו למייל בתקופה של עד 48 שעות משליחת המייל למזמין, יתומחרו לפי 200 ₪ לשעת עבודה או חלק ממנה.
  •           המזמין מסכים ומבין שעדכון פרטים שונים באפליקציה / האתר לרבות עדכוני קופונים, המוגבלים בזמן ובאחריותו להעביר במייל בלבד כל עדכון או קופון עד ליום ושעה אשר יקבעו ע”י החברה וירשמו באתר ו/או באפליקציה של החברה. במידה והמזמין יאחר את מועד שליחת העדכון / קופון, יאבד המזמין את זכותו באותה תקופה ולא תהיה לו כל טענה כלפי החברה.
  •     המזמין מבין ומסכים, כי כל פרטיו באפליקציה / באתר לרבות גובה ההנחות / הטבות ו/או קופונים / מבצעים הינם באחריותו בלבד ומסכים לקבל על עצמו כל פיצוי ו/או תשלום ו/או כל סוג של קנס אחר אשר יגיע דרך תביעה מכל צד המשתמש באפליקציה ו/או באתר.
  •      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין מסכים שהחברה לא תישא בשום אחריות בכל צורה שהיא בנוגע לפרסומיו השונים באפליקציית ו/או באתר  של המיזם.
 2. כללי

הסכם זה מסכם ומגבש כל הסכמה בין הצדדים ועם חתימתו אין ולא יהיה כל תוקף לכל הסכמה אחרת שנעשתה בין הצדדים ולא יהיה תוקף לכל שינוי או הסכמה או תיקון או תוספת או גריעה או הארכה או ויתור בקשר לכל דבר או עניין הקשור להסכם, אלא אם יעשו בכתב שיחתם על ידי הצדדים ו/או במייל אשר יאושר ע”י הצדדים.

 1. הודעות

הודעה שתישלח על פי כתובות הצדדים במבוא להסכם זה בדואר רשום, תחשב כאילו הגיעה לצד שכנגד ולידיעתו תוך 3 ימים מעת שיגורה בדואר רשום מבית דואר בישראל ואם נמסרה ביד-בעת מסירתה, ואם שוגרה בדוא”ל – תוך 24 שעות ממועד שיגורה.

השימוש באתר ובאפליקציית נתיבות אונליין מהווה הסכמה לכל סעיפי התקנון לרבות תוספות ו/או תיקונים שיהיו בעתיד. התקנון מעודכן באפליקציה באופן קבוע והוא זה שיכריע במידה ותחול מחלוקת, לכן חובת ההתעדכנות חלה על כל משתמש.

אתר / אפליקציית נתיבות אונליין הינה תשתית המיועדת להעברת מידע בלבד והינו מיזם בבעלות משרד לבניית אפליקציות קיי דיגיטל. חובה על כל משתמש לבדוק מול הגורמים הרלוונטיים כי המידע המעודכן באפליקציה תקין.

ההנחות וההטבות נקבעות ע”י המפרסמים עצמם ובאחריותם הבלעדית.

במידה ונתקלתם במידע שגוי, נשמח לקבל מכם עדכון במייל  [email protected] ולאחר בדיקה, נתקן את המידע.

משרד נתיבות אונליין אינו אחראי על תוכן הפרסום, גובה ההנחה הניתנת ו/או כל דבר אחר הקשור לעסקים המפרסמים.כל התמונות באפליקציה הינן להמחשה בלבד.

משרד נתיבות אונליין משמש אך ורק כמגשר בין בתי העסק השונים לקונים.

במידה ותיווצרנה מחלוקת בין בית העסק לקונים, לא יוכלו הצדדים יחד ו/או בנפרד לתבוע את משרד נתיבות אונליין.

במידה ולא יכובד קופון או הטבה, לא תהיה כל טענה כלפי משרד נתיבות אונליין.

אין כפל מבצעים והנחות אלא אם כן מצויין אחרת.

כל הזכויות שמורות לנתיבות אונליין / קיי דיגיטל. ט.ל.ח

כל הקופונים, ההנחות וההטבות ניתנים ונקבעים ע”י המפרסמים ואחריותם הבלעדית.

כל הקופונים, ההנחות וההטבות לא כוללים כפל מבצעים והנחות.

ייתכן שחלק מההנחות וההטבות לא כוללות סוגים מסוימים של מוצרים ולכן, חובה על כל משתמש לבדוק מול בעל העסק מה נכלל במסגרת ההנחות וההטבות.

הקופונים וההנחות מופיעים בתשתית הניתנת לעדכון באופן יומי וייתכן שנסיר או נשנה קופון כבר באותו יום. אנו ממליצים לכם לבדוק שוב את הקופון לפני יציאה לעסק.

למימוש נכון בקופונים, מומלץ להתקשר לפני ההגעה לעסק.

ט.ל.ח

 1. התחרויות והחידונים מיועדים למחזיקי אפליקציית נתיבות אונליין בלבד אשר הינם גם חברים בדף הפייסבוק של נתיבות אונליין אשר עשו לייק ו-שיתוף לדף הפייסבוק שלנו ואשר פעלו בהתאם ובכפוף להוראות תקנון זה.
 2. התחרויות והחידונים מיועדים למחזיקי האפליקציה אשר מלאו להם גיל 14 . ייתכן ובחלק מהתחרויות תידרש נוכחות ההורים ו/או השתתפות לגילאים 18 ומעלה.
 3. התחרויות והחידונים מיועדים לתושבי נתיבות והסביבה בלבד.
 4. מתן המתנות, טיבם, האחריות עליהן ובכלל, כל הנוגע למתנות שנתיבות אונליין מחלקת, באחריות ובאדיבות הבלעדית של בעלי העסקים נותני המתנות.
 5. למען הסר ספק, אין נתיבות אונליין אחראית במישרין ו/או בעקיפין בכל עניין הנוגע למתנות ו/או לתמונות ו/או לתכנים הפרסומיים המופיעים באפליקציה בכלל ובמתן המתנות בתחרויות והחידונים השונים בפרט.
 6. השתתפות בתחרות ובחידון אינה כרוכה בתשלום.
 7. השתתפות בתחרות ובחידון הינה בכפוף לתקנון הנ”ל ומהווה חלק בלתי נפרד מימנו.
 8. יום ושעת חלוקת המתנות יפורסמו באפליקציה ו/או בדף הפייסבוק של נתיבות אונליין.
 9. ילדים אשר טרם מלאו להם גיל 14 רשאים להשתתף בליווי אחד ההורים.
 10. בכל מקרה נתיבות אונליין רשאית לבחור את הזוכה/ים, את המקום ואת דרך חלוקת המתנות על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 11. בנוסף לכך, קבלת המתנה כפופה לצילום יחד עם מי מטעם נתיבות אונליין ומתן אישור לפרסם את אותה תמונה לראות עיניה של נתיבות אונליין. מקבל המתנה מאשר לנתיבות אונליין לפרסם את תמונתו ו/או את התמונה של הזוכים מטעמו בכל מקום שיימצאו לנכון לעשות כן.
 12. ט.ל.ח