כאן נדל"ן

תנאי התקשרות

2 .הלקוח מאשר כי המתווך הציג בפניו את הנכסים המפורטים להלן, והוא מתחייב לדווח למתווך מיד על כל משא ומתן המתנהל בקשר לאחד או יותר מהנכסים, וכן מיד עם חתימת הסכם מחייב ו/או עם התחייבות לביצוע העסקה, המוקדם מביניהם, ביחס לאחד או יותר מהנכסים להלן.

3 .במידה ולא נזכר גורם שלישי בסעיף 1 לעיל, הלקוחות מצהירים בזאת שהם מייצגים את עצמם בלבד, ולא אף גורם אחר.

4 .הלקוח מתחייב לא למסור לגורם כלשהוא מידע שקיבל מהמתווך בנוגע לנכסים שלהלן, והוא מתחייב לפצות את המתווך על כל נזק שייגרם להם באם יפר התחייבות זאת.

5 .הלקוח מתחייב לשלם למתווך דמי תיווך בשיעור המפורט להלן בסעיף 1.6 ,מיד עם חתימת הסכם מחייב ו/או עם התחייבות לביצוע העסקה, המוקדם מביניהם. וזאת בנוגע לאחד או יותר מהנכסים המפורטים להלן, בקשר לעסקה שתיקשר עמנו או עם מי מטעמנו, או עם כל גוף שאנו או מי מטעמנו קשור אליו, או עם כל מי שמסרנו לו פרטים בקשר לנכסים כאמור.

6 .דמי התיווך שהלקוח מתחייב לשלם למתווך יהיו במזומן וכדלקמן:

1.6 .בקניה: %2 ממחיר המכירה הכולל של הנכס או 000,10) ₪ הגבוה מביניהם) בתוספת מע”מ כחוק כשיעורו בעת התשלום.

2.6 .בהשכרה: דמי שכירות של חודש אחד על כל שנה שכירות שנחתם בחוזה, בתוספת מע”מ. במידה והשוכרים ירכשו את הנכס ששכרו יהיו חייבים בעמלת תיווך כמפורט בסעיף 1.6.

3.6 .האמור לעיל בא בנוסף לזכותו של המתווך לגבות דמי תיווך מהמוכר/משכיר.

4.6 .כאמור דמי התיווך ישולמו מיד עם חתימת הסכם מחייב ו/או עם התחייבות לביצוע העסקה, המוקדם מביניהם. כל תשלום אשר לא יעשה בתוך שלושה ימים ממועד זה יישא הצמדה וריבית כנהוג בחשבונות עו”ש מהמועד לתשלום, ועד ליום פירעון התשלום בפועל.

7 .פנייה ישירה של הלקוח לבעל הנכס מבלי לערב את המתווך וסגירת עסקה ללא נוכחותו, גם במחיר השונה מהסכום הנקוב בהסכם

זה, לא תפגע בהתחייבות הלקוח לשלם למתווך את מלוא דמי התיווך המגיעים לו. הלקוח מבין כי חלה עליו החובה ליידע את המתווך על כל מגע עם המוכרים למען שלא ייפגעו זכויותיו וכדי שלא יימנעו ממנו דמי התיווך המגיעים לו מהצד השני, שכן, במקרה כזה ישלם הלקוח גם את דמי התיווך של הצד השני.

8 .כאמור הסכום ישולם במועד חתימת הסכם מכר/שכירות. במידה ומהות פנייתו של הלקוח הייתה רכישת נכס ובפועל שכר את הנכס מתחייב הלקוח לשלם דמי תיווך כמפורט בסעיף 2.6 .במידה והלקוח ירכוש את הנכס בכל הזמן בעתיד מתחייב לשלם בנוסף סך של %2 בתוספת מע”מ, מהסכום הכולל ע”פ ההסכם.

הערה: דמי התיווך ישולמו גם אם העסקה תצא לפועל במחיר שונה ממחיר העסקה המבוקשת בקירוב.

9 .מוסכם בזאת כי הסכם מחייב שייחתם בין הצדדים מהווה הוכחה כי המתווך היה והינו הגורם היעיל והפעיל בהתקשרות בין הצדדים, וההסכם הינו תוצאה של מאמצי השיווק שנקט המתווך בקידום העסקה.

10 .הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי דמי התיווך יגבו ע”י מנהל המשרד אביב זוהר וכנגד חשבונית מס כחוק מטעם משרד התיווך כאן נדל”ן נתיבות, ע.מ 203292370