פרשת חוקת – ארבע הוראות מאפר הפרה

אפר הפרה האדומה, שעשה משה רבנו, חולק לשלושה חלקים: חלק אחד כדי לטהר טמאי-מת. חלק שני – לטהר את הכוהנים שעשו את הפרות שאחריה. וחלק שלישי הונח "למשמרת". מה התועלת בהנחת האפר "למשמרת"? יש לבאר עניין זה על-פי המשמעות הרוחנית הנצחית של מצוות פרה אדומה. התורה אומרת, שכדי להכין את אפר הפרה הכוהן צריך לצאת […]

פרשת קורח – ניסיון ההצלה האחרון

פרשת המחלוקת של קורח ועדתו נגד משה רבנו הגיעה לשלב המכריע. גזר-דינם נחרץ. הקב"ה מצווה את משה רבנו להורות לכל הקהל: "העלו מסביב למשכן קורח דתן ואבירם". בעוד דקות אחדות אמורה האדמה לפצות את פיה ולבלוע את קורח וכל עדתו. התורה מתארת את מעשיו של משה לאחר הציווי הזה: "ויקם משה וילך אל דתן ואבירם, וילכו […]

פרשת שלח – התורה לא ניתנה למלאכי השרת

פרשתנו מספרת על שנים-עשר המרגלים שנשלחו לרגל את ארץ-כנען. המרגלים שבו משם כשהם מוציאים את דיבת הארץ רעה ומכניסים מורך בלב בני-ישראל מפני הכניסה לארץ-ישראל. כשמעמיקים מעט בסיפור זה, הוא מתגלה כבלתי-פשוט כלל וכלל. צריך לזכור מי היו המרגלים הללו. הם היו אנשים מורמים-מעם: "כולם אנשים, ראשי בני-ישראל המה". המועד היה זמן קצר לאחר יציאת-מצרים, כאשר […]

פרשת בהעלותך – עם ישראל כמנורת בית המקדש

פרשת 'בהעלותך' נפתחת בציוויו של הקב"ה לאהרון הכוהן בדבר הדלקת המנורה בבית-המקדש. בפשטות, יש כאן הוראות פשוטות בעניין מנורת בית-המקדש, אבל בפנימיותם של הדברים, מסמלים המנורה ונרותיה את עם-ישראל בכללותו. הדבר בא לידי ביטוי בהפטרה, שבה מספר הנביא על מנורת-הזהב שראה במחזה-הנבואה, כאשר מנורה זו רומזת לעם-ישראל. מכאן יכולים אנו להבין, שבציוויי התורה על הדלקת המנורה […]

פרשת נשא – לשמוע את הקול

שבת פרשת נשא היא השבת שלפני או אחרי חג השבועות, ולכן יש בה רמזים לתפקידו של האדם בימים אלה. בתחילת הפרשה נאמר: "נשא את ראש", והפרשה מסתיימת בפסוק: "ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפורת". בשני הפסוקים הללו יש רמז לעבודת-ה' המיוחדת לאחר מתן התורה. הדבר הגדול שהתרחש במעמד […]

במדבר – גם במדבר מקימים משכן לה'

יש מקומות רבים שנחשבים מדבר שממה מבחינה יהודית. אלה מקומות שאין בהם מוסדות תורה כדרוש, שקשה לפעמים להשיג בהם מזון כשר, שהרוח הנושבת בהם אינה רוח התורה והקדושה. מבחינה גשמית, יכולים המקומות הללו להיות גנים פורחים, אך מבחינה רוחנית הם בבחינת 'מדבר שממה'. יהודי הנקלע למקום כזה עלול לחשוב, שבתנאים כאלה אין באפשרותו לשמור על […]

בחוקותי – קבלת עול מתוך תענוג

פרשת בחוקותי נפתחת בפסוק "אם בחוקותי תלכו", ובהמשך מובטח השכר על כך. לכאורה נראה שהקב"ה מציב כאן תנאי לקבלת ברכותיו. אולם הגמרא מפרשת: "אין 'אם' אלא לשון תחנונים". כלומר, לא תנאי מציב לנו הקב"ה, אלא מבקש בקשה נפשית. הקב"ה מתחנן, כביכול, לפני עם-ישראל – אנא, לכו בחוקותי. ברור ומובן, שבקשה כזאת מאת הקב"ה איננה רק […]

בהר – תקיפות וענווה בכפיפה אחת

כשהתורה רוצה לבטא את מעלתו של משה רבנו היא אומרת: "והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה". מכל מעלותיו הרבות של משה, דווקא מידת הענווה שהייתה בו, היא שזיכתה אותו לקבל את התורה מהקב"ה ולמסרה לבני-ישראל. נשאלת כאן השאלה, איך ייתכן שצדיק כמשה רבנו לא יידע להעריך את גדולתו העצומה, עד כדי […]

אמור – שלושה מצבים חינוכיים

בראשית פרשתנו מצווה התורה את הכוהנים שלא יטמאו למת, אולם הציווי בא בלשון כפולה: "אמור אל הכוהנים בני אהרן ואמרת אליהם". כפל-הלשון "אמור… ואמרת" בא ללמד, שהכוהנים המבוגרים צריכים להזהיר את הכוהנים הצעירים. אין זו הפעם היחידה שהתורה מצווה את הגדולים על הקטנים. חז"ל אומרים, שציווי זה נאמר על שלושה דברים: איסור אכילת שקצים, איסור […]

קדושים – להסתכן ולהציל נפשות

בפרשת השבוע מצווה אותנו התורה להיחלץ להצלת חייו של יהודי. ציווי זה בא בלשון אזהרה: "לא תעמוד על דם רעך".  מהי עמידה על הדם? מפרש רש"י: "לראות במיתתו ואתה יכול להצילו, כגון טובע בנהר וחיה או ליסטים באים עליו". סיכון מועט למעשה, איננו זקוקים לציווי מיוחד כדי לדעת שחובה להציל את חיי הזולת. היה אפשר […]

אחרי מות – לכסות את הדם

בפרשתנו מופיעה מצוות כיסוי הדם: כששוחטים חיה או עוף, מצווה התורה "ושפך את דמו וכיסהו בעפר" – לאחר השחיטה יש לכסות את הדם בעפר. מצווה זו חלה רק על עופות וחיות (כשרות כמובן), שאינם ראויים למזבח, אבל בשחיטת בהמות, הראויות למזבח, אין צורך לכסות את הדם. הסיבה למצווה זו ניתנה קודם לכן: "כי נפש הבשר בדם היא, […]

חג פסח

דגם הגאולה חג הפסח מבטא גם את הציפייה לגאולה. במידה מרובה מהווה גאולת מצרים מעין דגם לגאולה הגדולה שמצפה לנו, כפי שנאמר: "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות". גלות מצרים נמשכה מאתיים ועשר שנים, ואילו הגלות שלנו מתמשכת כבר קרוב לאלפיים שנה. מכאן שהגאולה מגלות זו אמורה להיות גדולה לאין-ערוך מגאולת מצרים. הגאולה אמורה להכניס […]

מצורע – כשהקב"ה ישיב אליו כל יהודי

פרשת מצורע עוסקת בתחילתה בדיני המצורע. המצורע מסמל את הריחוק מהקדושה, ולכן גזרה עליו התורה: "בדד ישב מחוץ למחנה מושבו". רש"י מסביר מדוע נגזר על המצורע להיות מבודד, מחוץ למחנה: "מה נשתנה משאר טמאים לישב בדד? הואיל והוא הבדיל בלשון-הרע… בין איש לרעהו, אף הוא ייבדל". נגע הצרעת בא כעונש על עוון לשון-הרע, וכפי שהדבר […]

אנחנו לא מלאכים – הרב אברהם הכהן – יועץ זוגי

ישנן נשים נדירות, עם כוחות נפש עילאיות, שיעשו הכל כדי שהבעל יוכל ללמוד בישוב הדעת גמורה. בלי הפרעות. זאת ועוד, שהן עושות את זה בשמחה. הן אומרות "שב, תלמד, לך גם לכולל ערב. הכל עלי. בית, ארנונה, ריצות עם הילדים לקופ"ח. הכל". והקשיים מתגמדים בגלל הידיעה שהבעל לומד, וזה העיקר, והן רואות בזה זכות להיות […]

הסוד הגדול – הרב אברהם הכהן – יועץ זוגי

רוב המתחים בין בני זוג נובעים מסיבה אחת פשוטה. הערך של שלום הבית לא נמצא בפסגה. אם הבעל השאיר משהו לא במקום, והאשה מעירה לו שלא בדרכי נועם, אין לצפות שזה לא יביא למתיחות. והמתיחות הזו תצטבר, ושלום הבית יופר. או לחילופין, אם האשה לא הכינה אוכל בזמן, והבעל מבקר אותה, היא תתחיל לצבור, ובמוקדם […]

מהי שותפות – הרב אברהם הכהן – יועץ זוגי

יש זוגות, לא הרבה, שעוסקים באותו תחום. אבל לרוב הזוגות יש תחומי עניין שונים. ולעיתים, זה יוצר תסכול. ומעשה שהיה, היה אצלי זוג הוא עובד בבניין, מצאת החמה עד צאת הנשמה. היא טבחית באיזה מעון. אותה לא מעניין בניין ואותו לא מעניין מעון או אוכל. לגיטימי. אז כאשר הוא רוצה לשתף אותה בחוויות מהעבודה, היא […]

צורך נפשי – הרב אברהם הכהן – יועץ זוגי

ישנם שלוש אפשרויות. א. כל אחד חי את החיים שלו. אין שותפות רגשית. כמו שני עיגולים רחוקים זה מזה. אין צורך להסביר מדוע אין זה מצב מתוקן. ב. זוגיות חונקת. כל אחד נכנס. לורידים של השני/ה. כמו עיגול בתוך עיגול. אין לאף אחד את מרווח החיים שלו. (לקרוא או לנגן או לעסוק בספורט. לא חסרות […]

כמה מכוער – הרב אברהם הכהן – יועץ זוגי

לפני שנים רבות, בצעירותי, ישבתי באוטובוס. לפני ישב זוג צעיר. "אבא שלך יותר טוב"? היא צועקת והוא מחזיר לה על אמא שלה. מטיחים האשמות. חשבתי, כמה זה מכוער. כאשר אני אתחתן, אצלי זה לא יקרה. והנה, בשנים הראשונות של הנישואין, זה קרה.אילו היינו משכילים להבין שההורים הם חלק רגיש אצל בן הזוג, ואם מתחילים "ללכלך" […]

בעיות נפשיות – הרב אברהם הכהן – יועץ זוגי

יש היום באוכלוסיה אחוז גבוה של נוטלי כדורים.ואני לא מדבר על אקמול. הסיפור בדרך כלל הוא כזה. לנפש יש יכולת קיבול מוגבלת. אם אדם עובר חוויה שמעבר ליכולת הקיבול שלו, טבעי שתהיה איזו קריסה.אם זה משהו מינורי, יתכן שטיפול פסיכולוגי כזה או אחר (יש היום אין ספור שיטות טיפול) יחזיר את האדם לאיזון. אבל ישנם […]

מי מינה אותך משגיח? הרב אברהם הכהן – יועץ זוגי

אפשר היה להתחיל את המאמר בסיסמאות ידועות לכולם כמו זה שהבעל צריך להתייחס כראוי לאשתו ולהיות לה לאוזן קשבת, וזה שהאשה צריכה לכבד את בעלה, וכדומה דברים ידועים. אבל ברצוני בשורות אלו להתמקד, בקצרה, בנקודה חשובה, שגם היא אמנם פשוטה, לדעתי, ואני מניח, לא כל כך נדירה, ורבים טועים בזה.אשה יקרה. אם את רואה שבעלך […]